BASINDAN YAZILAR
Mali Tatil Geliyor / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Mali Tatil Geliyor / Mehmet Bulut

 İki gün sonra 1 Temmuz’dan itibaren mali tatil başlıyor. Peki mali tatilde mükellefler hangi yükümlülüklerden kurtuluyor? Ve neleri yapmaya devam edecekler?
 

 Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil olarak uygulanıyor.
 

 Bu sürede mükellefler ve işverenler bazı yükümlülüklerini mali tatil bittikten sonra yerine getirebilecekler. Dolayısıyla iki gün sonra yani 1 Temmuz Cuma günü itibariyle bilinmesi gereken bazı hususlar var.

 

Tatilden sonra 7 sünlük süre
 

 Son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Buna göre mali tatilde yerine getirilmeyecek ve mali tatilden sonra yedi gün içinde yapılacak ödevler şöyle:
 

 Beyana dayalı tarhiyatta verilmesi gereken beyannameler
 

 İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödemesi 
 

 Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurular 
 

 Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgiler

25 Temmuz’a dikkat

 Geçen aylarda mali tatil ile ilgili bir yasa değişikliği yapılmıştı. Bu bakımdan mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz olarak belirlendi. Bu sebeple de 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz’a kadar yerine getirilmesi durumunda yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek.

Vergi davalarında süre işlemeyecek

 

 Mali tatilde bazı süreler işlemeyecek ve tatil bitince kaldığı yerden devam edecek. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecek. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacak.

 

Denetime ara…
 

 Ayrıca, mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde inceleme başlatılamayacak.
 

 Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacak.


İş kazaları bildirilecek

 Mali tatilde sosyal güvenlikle ilgili yükümlülükler de mali tatil bittikten sonra yerine getirilecek. Son günü malî tatile rastlayan sosyal güvenlik mevzuatındaki süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacak. Dolayısıyla işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirgesi, idari para cezası ile prim borcuna itiraz ve ödemeleri, işyeri kayıt ve belgelerinin ibrazı görevleri mali tatil sonrası yerine getirilecek. Ancak sosyal güvenlikle ilgili bazı yükümlülükler mali tatil kapsamında değil. Bunlardan en önemlisi ise iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin işverenlerce yapılacak bildirimler. İşyerinde iş kazası olması ya da işçinin meslek hastalığına yakalanması halinde işveren tarafından olayın 3 işgünü içinde SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

(Meydan Gazetesi | 29.06.2016)

GÜNDEM