BASINDAN YAZILAR
Lüks ve Birinci Sınıf Kavramının Konut Teslimlerinde KDV Oranına Etkisi / Hakan Şirin - MuhasebeTR

Lüks ve Birinci Sınıf Kavramının Konut Teslimlerinde KDV Oranına Etkisi / Hakan Şirin

 Konut teslimlerinde uygulanan KDV oranları hakkında 2013 yılına kadar yapılan uygulamada net 150 metrekare altındaki meskenlerin tamamı %1 KDV oranına tabiydi. 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu uygulamada değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre 2013 yılı ve sonrasında alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen meskenlerin net alanı 150 metrekareye kadar olanlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değerinin; Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranının, bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranının, uygulanacağı, hüküm altına alınmıştır.

Bu ifadeyi özetleyecek olursak 2013 yılı ve sonrasında yapı ruhsatı alınmış olan Büyükşehirlerdeki meskenlerin belediyelerce belirlenen arsa metrekare fiyatı 500 TL’ye kadar olan yerler için %1, 501-1.000 TL olanlar için %8, 1.000 TL üzerinde olanlar için %18 uygulanacaktır. Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden önce alınanlar ise eski uygulamaya tabidir. Bu kıstaslar incelenirken birçok vergicinin atladığı bir husus var. O da tebliğde belirtilmiş olan “lüks veya birinci sınıf inşaat.” İfadesidir. Vergi kanunları meskenler için “lüks veya birinci sınıf” ifadesinin neyi kapsadığından hiç bahsetmemektedir. Bunun yanı sıra yapı ruhsatlarında da böyle bir ifade de yer almamaktadır. Bu konuyla ilgili bir muktezada (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 27.08.2013 tarih 39044742-130-1359 sayılı özelge) mükellef tarafından “lüks veya birinci sınıf” ifadesinin neyi içerdiğinin sorulmasına rağmen kurum bu konuda görüş belirtmeden diğer hususlara görüşünü belirtmiştir. Konut tesliminde uygulanacak KDV oranına etki eden bu ifade 15.12.1981 tarihli Resmi Gazete’de Bina İnşaat Sınıfının Tespitine Dair Cetvel başlığı ile yayınlanmıştır. Bu cetvel incelendiğinde binanın yapılış şekli, işçiliği, muhtelif yerlerde kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak yapıldığı görülüyor. Yayınlandığı yıla göre lüks sayılabilecek vasıfl ar günümüzde birçok binada standart olarak bulunmakta. 1981 yılından bu yana lüks kavramı ciddi değişmiş olmasına rağmen Maliye Bakanlığı maalesef bu değişikliğe gitmemiştir. KDV oranına etki eden bu faktörün Maliye Bakanlığınca yeniden revize edilmesi gerekmektedir.

(Dünya Gazetesi | 13.06.2016)

GÜNDEM