BASINDAN YAZILAR
Son Değişikliklerle Yıllık İzin / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Son Değişikliklerle Yıllık İzin / Mustafa İşcan

 Değerli okurlarım, bugün sizlere havaların ısınmaya başlaması ile artık tatil hazırlıkları yapmaya başlayan çalışanların izin haklarından bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi geçen ay torba yasayla yıllık izinde bazı değişiklikler yapıldı bende bu değişikliklere göre çalışanların yıllık izin haklarından bahsedeceğim.

Değerli okurlar; Anayasanın “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlıklı 50’nci maddesinde dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve buna ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda 4857 sayılı İş Kanununda konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  Son olarak “Torba Yasa” olarak tabir edilen 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte birçok farklı konuda olduğu gibi yıllık izin konusunda da düzenleme yapılmıştı öncelikle şunu belirtmekte yarar var diye düşünüyorum yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez, sözleşmeyle bu hak ortadan kaldırılamaz.

6704 sayılı Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanununun 56’ncı maddesinde değişiklik yapılmış ve izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 (On) günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabileceği belirtilmiştir. Önceki düzenlemede ise söz konusu izin sürelerinin yine tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla en çok üçe bölünebileceği düzenlenmişti. Böylelikle yıllık izinlerin kullanılması konusunda bir esneklik getirilmiştir.

YILLIK İZİN SÜRELERİ NE KADARDIR?

İşçilere verilecek ücretli izin süresinin asgari gün sayısı 4857 sayılı İş Kanununda belirtilmiştir. Buna göre hizmet süresi;

1.Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

2.Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

3.On beş yıl dahil ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az verilemez.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

YILLIK İZNİN HAKEDİLMESİ

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek belirlenir. Örneğin; işverenin A fabrikasında çalışan işçi, daha sonra yine aynı işverene ait B fabrikasında çalıştırılmışsa her iki fabrikada geçen çalışmalar birlikte değerlendirilerek yıllık izin hakkı belirlenir.

MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VARMI?

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara 4857 sayılı İş Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz (md. 53/3). Mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmayacağından mevsimlik işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz. Hemen belirtmek gerekir ki, 53/3. maddede ki kural, nispi emredici kural olup, işçi lehine bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile yıllık ücretli izne ilişkin hükümler düzenlenebilir.

60 YAŞ 7000 GÜN İLE EMEKLİ OLURSUNUZ

NECMETTİN AVŞAR

01.01.1981 doğumluyum. 27.10.1999 girişli sigorta başlangıcım var. 4774 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim?

Necmettin bey, 27.10.1999 sigorta girişiniz ile 60 yaş 7000 gün koşulu ile veya 60 yaş 4500 gün 25 yıl şartı ile kısmi olarak  4-a’dan (SSK) emekli olabilirsiniz.

(Milligazete.com | 08.06.2016)

GÜNDEM