BASINDAN YAZILAR
SGK Mevzuatında Değişiklik Var! / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

SGK Mevzuatında Değişiklik Var! / İbrahim Işıklı

 Sosyal güvenlik mevzuatının iyi takibi, işveren ve sigortalıların hak kayıplarını ve gereksiz yere uygulanacak idari para cezalarını önler. Uygulamada sosyal güvenlik mevzuatının esas aldığı dört temel kaynak bulunmaktadır. Bunlar;

1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

2- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği,

3- İşveren Uygulama Tebliği,

4- SGK Genelgeleridir.

Bu sebeple, özellikle işverenler açısından, mevzuatta yapılan değişiklikler büyük önem arz etmektedir.

29.05.2016 tarih ve 29726 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Buna göre Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde hali hazırda uygulanmakta olan aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi süresi ve primlerin ödenme sürelerine açıklık getirilmiştir. Ayrıca son dönemlerde mevzuatta yapılan değişikliklere istinaden yasal düzenlemeler arasında uyum sağlanma ihtiyacı doğmuştur.

Bu anlamda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi

Özel nitelikteki işyeri işverenleri En geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde

Resmî nitelikteki işyeri işverenleri En geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

Özel nitelikteki işyeri işverenleri Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde

Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde

- İşe iade sonucunda göre verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri ile primlerin ödenmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı personel için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk edecek sigorta primlerinin,

1) 21.8.2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,

2) 21.8.2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ile

a)İşverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin,

b) İşverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin,

içinde bulunduğu ayı takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmî nitelikte olması halinde 7’sine kadar, SGK’ya, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kâğıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.

***

- Akdedilen toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücretlere ilişkin primler

Toplu iş sözleşmesi mevzuatına göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi izleyen ay/dönemin sonuna kadar kuruma ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.

***

- Libya’da işçi çalıştıran işverenlerin prim ödeme süresi

Libya’da 4/a kapsamında daimi sigortalı çalıştıran işverenlerin, her ay için sigortalılardan kesecekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde ödemeleri halinde, söz konusu primler yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılır.

***

- Sehven yanlış tahakkuk eden sigorta primleri

Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin SGK tarafından sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslı ilgilisine tebliğ edilir. Borç aslı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmemiş ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.

***

- Emekli olup 4/b kapsamında çalışmaya devam edenler

Hangi sigortalılık statüsünden emekli olduğunda bakılmaksızın 4/b kapsamında çalışmaya devam edenlerin sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğü 6663 sayılı Kanun’la kaldırılmıştır. Dolayısıyla 4/b kapsamında çalışmaya devam edenlerin sosyal güvenlik destek priminin ödenmesi gereken yasal süreye ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.

catsbbbbbbbb.jpg

(Dünya Gazetesi | 01.06.2016)

GÜNDEM