BASINDAN YAZILAR
Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri / Bumin Doğrusöz

 Mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi klasik yükümlülüklerin dışında, gerek maddi gerek şekli pek çok mali yükümlülüğün toplandığı ay. Bu nedenle bizde bu yazımızda bu yükümlülükleri, bir hatırlatma olarak listeleyelim istedik.

1. Emlak vergisi taksit dönemi

Bina, arsa ve arazilerin idarelerce belirlenmiş değerleri üzerinden alınan emlak vergisinin birinci taksitinin bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. İkinci taksitin ise kasım ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ödenecek vergi tutarı ise geçen sene ödenen 1. taksit tutarının %2.79 fazlası.

Öte yandan emlak vergisinin %10’u oranında hesaplanacak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı'nın birinci taksitinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca işyerlerine ait çevre temizlik vergilerinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Çevre temizlik vergisi konutlarda su faturalarına dahil edilerek tahsil edildiğinden, konutlar için bu yükümlülük söz konusu değil.

Gerek emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin gerek Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı'nın ikinci taksiti, kasım ayı içerisinde ödenecektir.

2. Vergi levhasının tasdiki

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin, büro sahibi zirai kazanç sahiplerinin, adi şirketlerle kolektif ve adi komandit şirketlerin vergi levhalarını bu ay içerisinde, internet vergi dairesinden elektronik ortamda almaları gerekmektedir. Bu yükümlülük kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye şirketleri için de geçerlidir.

Elektronik ortamda alınacak vergi levhaları zaten gerekli onay kodunu içereceğinden, (eski uygulamalardaki gibi) ayrıca vergi dairesine tasdik ettirilmesi veya 3568 sayılı Kanun'la yetkilendirilmiş bir meslek mensubuna tasdik ettirilmesi gerekmemektedir.

Alınan vergi levhalarının işyerlerine asılması zorunluluğu yoktur. Vergi levhasının ihdas sebebi, vergi bilincinin oluşturulmasında kamu oyu baskısından yararlanmaktır. Ancak asma yükümlülüğünün kaldırılması ile bu amaçtan uzaklaşılmıştır. O halde bu levhanın niçin alındığı ve neye hizmet ettiği sorularının yanıtları açıkta kalmıştır. Bize göre, asma yükümlülüğünün yeniden getirilmesi veya alma yükümlülüğünün kaldırılması gerekmektedir.

Asılmayan bu levhalar saklanılmak ve istenildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi, özel usulsüzlük cezasına (214 TL) yol açacaktır.

3. Yabancı sermayeli şirketlerle irtibat bürolarının bildirim yükümlülükleri :

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun Uygulama Yönetmeliği'ne göre, yabancı sermayeli şirketlerle irtibat bürolarının, söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan bilgi formlarını, bu ay içerisinde bir önceki yıla göre doldurarak Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bu ay içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

4. Veraset ve İntikal Vergisi taksiti

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile veraset vergisinin üç yılda ve altı taksitte ödenmesi gerekmektedir. Kanunda bu taksitlerin her yıl mayıs ve kasım aylarında ödenmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla bu yıla düşen veraset vergisi tutarının birinci taksitinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

5. Yatırım indirimi stopajı

2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yatırım indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirim konusu yaptıkları tutarın, Gelir Vergisi Kanunu'nun Ek 1 ila 6 no’lu mülga maddelerine göre yatırım indirimine hak kazandıkları kısmı üzerinden %19.8 oranında kesinti yaparak muhtasar beyannamelerinde beyan etmeleri ve Mayıs ayının 26. günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu stopajın yapılması, kâr dağıtımı yapılmış olunması koşuluna bağlı değildir. Dolayısıyla söz konusu istisna kazanç dağıtılmasa da bu stopajın yapılması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu'na 4842 sayılı Kanun'la eklenmiş ancak daha sonra mülga olmuş 19. maddesine göre yatırım indiriminden yararlananlar ile 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükelleflerden bu tarihten sonraki yatırım harcamalarını anılan yeni hükme göre yatırım indiriminden yararlandırmayı tercih edenlerin yararlandıkları yatırım indirimi tutarı üzerinden, %19.8 oranında stopaj yapılması söz konusu değildir.

Yıllık beyannamede yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden söz konusu stopajın yapılması, kar dağıtımı koşuluna bağlı değildir. Dolayısıyla söz konusu istisna kazanç dağıtılmasa da bu stopajın yapılması gerekmektedir. 23 Mayıs akşamına kadar beyan edilmesi zorunlu olan bu stopajın, yine bu ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

6. Elektrik üretimi lisans harçları

Harçlar Kanunu'nun 113. maddesi ile getirilen hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi lisans yıllık harçları, her yıl kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden (üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli hariç) tahakkuk ettirilir ve mükellefe tebliği yapılmaksızın mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

7. Denetim kuruluşları yetkilendirilme harçları

Harçlar Kanunu'nun yine 113. maddesine dayanılarak alınan Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Harcı'nın kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir. Bu harç da ayrıca tebliğ edilmez ve mayıs ayı içinde ödenmek durumundadır.

 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 19.05.2016)

GÜNDEM