BASINDAN YAZILAR
Devlet Memuru Annelerin Emeklilik Koşulları- / Vedat İlki - MuhasebeTR

Devlet Memuru Annelerin Emeklilik Koşulları- / Vedat İlki

 08/09/1999 önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 ve 206 ncı maddeleri kademeli geçiş sürecine yönelik hükümler bulunmaktadır.

Geçici 205. Maddeye ilişkin tablo aşağıya çıkartılmıştır,

 

5434 SK. GEÇİCİ 205. MD.

KADIN İştirakçiler

 

08.09.1999 tarihindeki hizmeti

Yaş

08.09.1999 tarihinde

20 yıldan eksik hizmeti süresi

 

20 yıl ve daha fazla

Yaş kaydı yoktur.

 

Hizmet eksiği yok

18 yıl 1 gün

38

2 yıldan az

23.05.2002 tarihindeki hizmeti

Yaş

23.05.2002 tarihinde

20 yıldan eksik hizmet süresi

20 yıl ve daha fazla

40

Hizmet eksiği yok

18 tam yıl veya daha fazla

40

2 tam yıl veya daha az

17 tam yıl – 17 yıl 11 ay 29 gün

41

2 yıldan fazla  –  3   tam yıl veya daha az

16 tam yıl – 16 yıl 11 ay 29 gün

42

3 yıldan fazla   – 4   tam yıl veya daha az

15 tam yıl – 15 yıl 11 ay 29 gün

43

4 yıldan fazla   – 5   tam yıl veya daha az

14 tam yıl – 14 yıl 11 ay 29 gün

44

5 yıldan fazla   – 6   tam yıl veya daha az

13 tam yıl – 13 yıl 11 ay 29 gün

45

6 yıldan fazla   – 7   tam yıl veya daha az

12 tam yıl – 12 yıl 11 ay 29 gün

46

7 yıldan fazla   – 8   tam yıl veya daha az

11 tam yıl – 11 yıl 11 ay 29 gün

47

8 yıldan fazla   – 9   tam yıl veya daha az

10 tam yıl – 10 yıl 11 ay 29 gün

48

9 yıldan fazla  – 10  tam yıl veya daha az

  9 tam yıl –   9 yıl 11 ay 29 gün

49

10 yıldan fazla – 11 tam yıl veya daha az

  8 tam yıl –   8 yıl 11 ay 29 gün

50

11 yıldan fazla – 12 tam yıl veya daha az

  7 tam yıl –   7 yıl 11 ay 29 gün

51

12 yıldan fazla – 13 tam yıl veya daha az

  6 tam yıl –   6 yıl 11 ay 29 gün

52

13 yıldan fazla – 14 tam yıl veya daha az

  5 tam yıl –   5 yıl 11 ay 29 gün

53

14 yıldan fazla – 15 tam yıl veya daha az

  4 tam yıl –   4 yıl 11 ay 29 gün

54

15 yıldan fazla – 16 tam yıl veya daha az

  3 tam yıl –   3 yıl 11 ay 29 gün

55

16 yıldan fazla – 17 tam yıl

 

Emekli kesenekleri geri verilmemiş olanlardan fiili hizmet müddeti 15 yıl ve daha fazla olanların 61 yaşlarını da doldurmaları halinde istekleri üzerine kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır.

08/09/1999 Sonrası iştirakçi olanlar;

Kadın  25 fiili hizmet yılının tamamlanması ile birlikte kadın iştirakçiler 58  yaşlarını da doldurmaları halinde emekli aylığına hak kazanacaklardır. Ayrıca, fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden bu sürenin üç yıldan çok olmamak kaydıyla yarısı indirilecektir.

5434 sayılı Kanuna göre;

08/09/1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan kadın 58 yaşını doldurmaları ve her hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması halinde,

08/09/1999 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunanlar kadın 20 hizmet yıllarını tamamlamaları ve  kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları halinde,

 emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanmaktadır.

Ayrıca;

-Göreve engellik durumları nedeniyle atananlardan 15 fiili hizmet yılını tamamlayanlardan istekle emeklilik talebinde bulunanlara yaş şartı aranmaksızın,

-Haklarında yaş haddi hükümleri uygulanarak kurumlarınca re'sen veya 61 yaşını doldurmaları nedeniyle istekleri üzerine yaş haddinden emekli edilenlerden fiili hizmet müddeti 15 yılı doldurmuş bulunanlar ile,

-Ahlak, yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere, fiili hizmet müddetleri 25 yılı ve 61 yaşlarını doldurmuş olanlara,

emekli aylığı bağlanmaktadır.

5510 sayılı Kanuna göre;

01/05/2008 tarihinden sonra kamu görevlisi olarak ilk defa göreve girenlerden;

Kadın ise 58  doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Kamu görevlilerinin yaş hadleri, 2036 yılından itibaren 65 yaşını doldurana kadar kademeli olarak artırılmaktadır.

Kadın ise 58 yaş şartını;

- 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında doldurması halinde kadın 59,

- 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında doldurması halinde kadın 60,

- 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında doldurması halinde kadın 61,

- 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında doldurması halinde kadın 62,

- 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında doldurması halinde kadın 63,

- 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında doldurması halinde kadın 64,

- 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın 65,

yaşının doldurulması şartına tabi olacaklardır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 9000 gün prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınacaktır.

Kamu görevlileri kadın ise 58  yaş haddine, ayrıca kadın ve erkek kademeli yaş gruplarında yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabileceklerdir.

5510/28. maddenin iki ve üçüncü fıkralarına göre aylığa hak kazanma koşulları

İlgili Kanun

4/1-(c) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

No

Madde No

Yaş

Gün Sayısı

Kadın

4/1-(c) sigortalıları

5510

28/iki-(a)

01.05.2008 - 31.12.2035

58

9000

28/üç

01.05.2008 - 31.12.2035

61

5400

28/iki-(b) ve üç

01.01.2036 31.12.2037

59

9000

62

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

60

9000

63

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

61

9000

64

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

62

9000

65

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

63

9000

65

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

64

9000

65

5400

01.01.2048

65

9000

65

5400

Kamu Görevlisi Kadınlar Fiili Hizmet Zammı:

4759 sayılı Kanunla fiili hizmet sürelerine zam yapılanların geçici 205’inci maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılması hüküm altına alınmıştır. Fiili hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelelerinde fiili hizmet sayılır. Bu zamların toplamı 8 yılı geçemez. 

5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlara aylık bağlanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda olan memurların emeklilik yaşlarının tespitinde de 5434 sayılı Kanuna göre işlem yapılacaktır. Memurlar açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hak kazanılan fiili hizmet süresi zammı memurlardan görevine 4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinden önce başlayanlar ile bu tarihten sonra göreve başlayanlar için farklı olarak emeklilik yaşından düşülmektedir. Yani, 08.09.1999 tarihinden;

- Önce göreve başlayan ve emeklik yaşı bakımından hizmet süreleri itibariyle 5434 sayılı Kanun’un Geçici 205. maddesi ile belirlenmiş emeklilik yaşına tabi olanların müstahak oldukları fiili hizmet süresi zammının tamamı,

- Sonra göreve başlayan ve dolayısıyla emeklik yaşı olarak kadın ise 58, erkek ise 60 yaşına tabi olanların müstahak oldukları fiili hizmet süresi zammının ise 3 yılı geçmemek üzere yarısı,

Tabi olunan emeklilik yaşından indirilmektedir. 

Ancak bu kapsamdaki memurların 2008 yılı Ekim ayı başından sonraki çalışmaları nedeniyle fiili hizmet süresi zammından yararlanma süreleri 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecektir. Bu durumda olanların 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun’un 32. maddesine göre faydalandıkları FHZ süresi 5 yılın altında ise 5 yıla tamamlanacak şekilde 5510 sayılı Kanun’un 40. maddesine göre kapsamda ise FHZ’den yararlanmaya devam edecektir. Daha önce 5434 sayılı Kanuna göre yararlandığı süre 5 yıldan fazla ise artık o sürede kalacak ve daha fazla FHZ’den faydalandırılmayacaktır. Buradaki 5 yıllık süre Türk Silahlı Kuvvetlerinde(TSK) ve emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) çalışan sigortalılar için ise sekiz yıl olarak dikkate alınması gerekecektir.

 

 

YARIN :ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4

(Ali Tezel | 04.05.2016)

GÜNDEM