BASINDAN YAZILAR
Kadınların Erken-Geç ve Ölü Doğumlarında Doğum İzni Hakkı Nasıl Değişir? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Kadınların Erken-Geç ve Ölü Doğumlarında Doğum İzni Hakkı Nasıl Değişir? / Şevket Tezel

 Bilindiği üzere Yasa Koyucu kadın memurların göreve devam etmesinin sağlık nedeniyle imkânsız olduğu veya istirahatin hayati önemi haiz olduğu dönemleri insani yönden değerlendirmiş ve aylıklı doğum iznini öngörmüş bulunuyor. Belli bir takvimi içeren doğum olayında zaman zaman erken-geç veya ölü doğum olayları vuku bulabiliyor. Bugün de bu tür olağan dışı hallerin aylıklı doğum iznini nasıl etkileyeceğini DPB'nin konuya ilişkin Tebliği ışığında ortaya koyalım istedik.

Erken Doğum Halinde Analık İzni

Kadın memurların doğum öncesi 8 hafta (Çoğul gebeliklerde 10 hafta) doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 haftalık aylıklı doğum izinleri bulunuyor. Bu izinlerden doğum öncesi iznin beş haftaya kadarı tabip raporuyla doğum öncesine eklenebiliyor.

Bunlar olağan haller, peki doğum beklenen takvime uygun gerçekleşmezse ne olacak? Hemen cevap verelim. Beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan memurun, doğum yapmadan önce kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresinin, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmesi gerekiyor.

Sekiz Haftalık Doğum Öncesi İzni Kullanırken Erken Doğum Olursa

Beklenen doğum tarihinden önce sekiz hafta süreli analık iznine (çoğul gebeliklerde on hafta süreli analık iznine) ayrılan ve bu süre içinde erken doğum yapan memurun, erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresinin de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmesi gerekiyor.

Sekiz Haftalık Doğum Öncesi İznin Sonraya Ertelenen Beş Haftası İçinde Erken Doğum Olursa

Doğum öncesi aylıklı doğum izninin son üç haftasına kadar doktor raporuyla çalışmaya devam edilebileceğini belirtmiştik. Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda fiilen çalışan kadın memurun, son üç haftalık doğum öncesi analık izni süresi içinde erken doğum yapması halinde doğum öncesinde kullanamadığı analık izni süresinin, kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler ile birlikte, doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi mümkün bulunuyor.

Sekiz Haftalık Doğum Öncesi İzni Üç Hafta Olarak Kullanırken Erken Doğum Olursa

Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde doğum öncesi analık iznine (çoğul gebeliklerde on haftalık analık iznine) ayrılmayarak, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporu almak suretiyle kurumunda fiilen çalışmaya devam eden kadın memurun, bu süre içinde erken doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin doğum sonrası analık izni süresine dahil edilmesi gerekiyor.

Sekiz Haftalık Doğum Öncesi İzinden de Önce Erken Doğum Olursa

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten (tekil gebeliklerde 32 nci haftadan-çoğul gebeliklerde ise 30 uncu haftadan) önce gerçekleşen doğumlarda, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum tarihinden doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihe kadarki sürenin de  doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi gerekiyor.

Örneğin tekil gebe olan memurun 29 uncu haftada doğum yapması halinde doğum öncesi analık izninin başlaması gereken 32 nci haftaya kadarki üç haftalık süre, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir. Bu durumda memurun doğum sonrasında kullanacağı analık izni süresi 19 haftaya yükselmiş olacaktır.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce doğum yapan ve 657 sayılı Kanunun  6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10.02.2016 tarihinde analık iznini kullanmakta olan memurun doğum sonrası analık izni süresine, doğum tarihi ile doğum öncesi analık izninin başladığı tarih arasındaki sürenin eklenmesi de mümkün bulunuyor.

Geç Doğum Halinde Analık İzni

Erken doğum gibi geç doğum da mümkün olabiliyor. Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen sürelerin doğum sonrası analık izni süresinden düşülmesi gerekmiyor.

Ölü Doğum Halinde Analık İzni

Ölü doğum yapan memurun da sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlandırılması;

Genel olarak 20.gebelik haftası tamamlanmadan önceki gebelik ölümlerine düşük, 20.gebelik haftası ardından meydana gelen gebelik ölümlerine ölü doğum dense de memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığı hususunda tabip tarafından verilen rapora göre karar verilmesi gerekiyor.

Annenin Ölümü Halinde Babaya Verilecek İzin

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi mümkün bulunuyor.

(Ali Tezel | 29.04.2016)

GÜNDEM