BASINDAN YAZILAR
Yeni Gelir Vergisi Kanunu Toplantısı / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Toplantısı / Bumin Doğrusöz

 Haziran 2013’de Meclise sunulan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, seçimler dolayısıyla kadük olduktan sonra bu yasama döneminde de tekrar Meclise sunulmuştur. Tasarı halen Plan ve Bütçe Komisyonu Alt Komisyonu'nda incelenmektedir.

Hükümetin aralık ayında açıkladığı 2016 yılı Eylem Planı'nda 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek Reformlar içerisinde yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun yasalaştırılması da yer almıştır. Yine bu eylem planına göre gelir ve kurumlar vergisi kanunları da bu yeni yasa içerisinde birleştirilerek yer alacaktır.

Tasarının en çok tartışılan noktası da iki kanunun birleşmesi noktasında yoğunlaşmıştır. Çünkü bu konuda yeterince tatmin edici sebep, bu güne kadar ortaya konulamamıştır. Burada birleşen iki vergi olmayıp, iki kanunun düzenlemeleridir. Ancak düzenlemelerin tamamının tasarıda tam olarak birleştirilemediği, bazı hükümlerin ise ayrı ayrı varlıklarını sürdürdüğü görülmektedir.

Avrupa Birliği'ne baktığımızda ise başta mehaz ülke Almanya olmak üzere Avusturya, Hollanda, İngiltere, Polonya, Portekiz, İtalya, Macaristan, Danimarka, Finlandiya gibi önemli pek çok ülkede (6 ülke) gelir ve kurumlar vergilerinin ayrı kanunlar halinde düzenlendiğini görüyoruz. Fransa, İspanya, Yunanistan, Belçika, İsveç, Lüksemburg gibi ülkelerde (8 ülke) ise bu iki vergi aynı kanun içerisinde yer almakla birlikte ayrı ayrı düzenlenmiştir. Sadece 4 ülkede (Estonya, İrlanda, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi) bu iki vergi tek kanun olarak düzenlenmiştir. Bizim tasarı ise kısmen birlikte kısmen de ayrı bölüm olarak düzenleme ile bu gruplardan hiç birine uymamaktadır. Üstelik bunun bilimsel bir gerekçesi de yoktur.

Hemen söyleyelim tasarı, vergi tabanını genişletmemekte, yeni mükellef grupları yaratmamakta, kayıt dışı ile mücadele adına da hatırı sayılı bir düzenleme içermemektedir.

Maliye Bakanı'mız geçtiğimiz günlerde tasarının vergi artışı yaratmayacağını söylemiştir. Doğrudur. Çünkü tasarı vergi oranlarında bir artış öngörmemektedir. Ancak istisnaların daraltılması, bazı özel düzenlemeler, verginin konusunun genişlemesi ile mükelleflerin vergi yükünün artacağı da açıktır. Örneğin gayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider oranı düşürülmekte, aile anonim şirketlerinin hisse senetlerinin satışında iki yıllık vergi dışında kalma süresi kaldırılmakta, beş yıldan fazla elde tutulmuş gayrimenkullerin satışında vergi dışılık sona ermekte ve beş yıldan sonraki satışlarda kazancın %25’i üzerinden vergi alınması öngörülmekte, kurumların iki tam yıl aktifte tutulmuş gayrimenkul, iştirak hissesi satış kazançlarında uygulanan %75 istisna oranı %40’a düşürülmektedir. Beyan dönemleri ve esasları da yeniden düzenlenmektedir. Bunun gibi pek çok düzenleme vergi yükünü arttıracaktır.

Öte yandan tasarıda geçiş dönemine ilişkin olarak geçici madde düzenlemelerinin bulunmaması dolayısıyla kazanılmış hakların pek çoğu da ihlal edilecek gibi görünmektedir. Bu nedenle tasarının mükelleflerce çok iyi tetkik edilerek, yasalaşmadan gerekli tedbirleri almak gerekecektir.

İşte bu durumda dikkate alınarak VEHUP Vergi Hukuku Platformu ile Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü'nün işbirliği ve İstanbul SMMM Odası'nın desteği ile Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nın irdeleneceği bir toplantı düzenlenmiştir.

“Gelirin Vergilendirilmesinde İdealler ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı” başlığı ile 2 Mayıs Pazartesi günü Marmara Üniversitesi'nin Sultanahmet’te bulunan Rektörlük binasının konferans salonunda saat 10.00’da başlayacak olan toplantı kamuya açık ve ücretsiz olarak yapılacak.

Toplantıda sunulacak tebliğlerin başlıkları, “Tasarının Sistematik Açıdan Değerlendirilmesi” (Prof. Dr. Doğan Şenyüz, Prof. Dr. Adnan Gerçek), “Anayasal İlkeler Açısından Gelir Kavramı” (Doç. Dr. Cenker Göker), “Hukuki Yapı Tarafsızlığı Bakımından Kurumlar Vergisi” (Yrd. Doç. Dr. Deniz Ege Göktuna), “Tam Mükellef – Dar Mükellef Ayırımı ve Ölçütler” (YMM Abdülkadir Kahraman), “Sosyal Devlet İlkesi Açısından Muafiyet ve İstisnalar” (Yrd. Doç. Dr. Balca Çelener), “Vergi Adaletine Uygun Vergi Matrahı” (Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar), “Gelirin Toplanması ve Beyanı” (YMM Ahmet Kavak), İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi (YMM Sakıp Şeker), “Finans Sektöründe Vergilendirme” (Yrd. Doç. Dr. Erdem Ateşağaoğulları) şeklinde.

Kanun çıkmadan Kanunu öğrenmek ve geleceği yeni kanuna göre planlamak açısından önemli ve kaçırılmaması gereken bir toplantı. Benden duyurması.

NOT : Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nın metnine ve ayrıca toplantının ayrıntılı programına www.bumindogrusoz.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 28.04.2016)

GÜNDEM