BASINDAN YAZILAR
Memurların Açıkta Geçen Sürelerinin Hizmete Sayılmasında Önemli Noktalar / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memurların Açıkta Geçen Sürelerinin Hizmete Sayılmasında Önemli Noktalar / Şevket Tezel

 

Gerek 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda ve gerekse 5510 sayılı kanunda görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, prime esas kazançlarının yarısının ödenmesi, açıkta geçirdikleri sürelerinin de yarısının prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınması gerekiyor.

Bakanlık emrinde, kadro dolayısıyla açıkta, eli işten çektirilmiş, açığa alınmış veya tevkif edilmiş olanlardan aylıkları üçte iki oranında ödenip, emeklilik kesenekleri ise yarı oranında alındığından bu sürelerin yarısı hizmet sayılıyor. (5434 sayılı Kanun madde 15/g ve madde 31)

Göreve İade Sonrası

Ancak bu durumda olanlardan daha sonra kanunları gereğince görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazanmaları koşuluyla eksik ödenen üçte bir oranındaki aylıkları tama iblağ edilenlerin, evvelce noksan gönderilen emekli keseneği ve kurum karşılıklarının eksik kısmının gönderilmesi halinde açıkta geçen sürelerinin tamamının hizmet sürelerine eklenmesi de mümkün bulunuyor.

Talep Şartı Yok

81 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile, kurumlarınca haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine görevlerine döndürülen devlet memurlarına aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiş bulunuyor.

Kurumlarınca görevine son verilme veya görevinden çekilmiş sayılma işleminin idari yargı organlarınca iptal edilmesi üzerine görevine iade edilenlerin, açıkta geçen süreye ait maaşlarının kurumlarınca ödenerek, emekli keseneği ve kurum karşılıklarının SGK'ya gönderilmesi koşuluyla, bu sürelerin tamamının fiili hizmet sürelerine eklenmesi gerekiyor.

Cezası Tecil Edilenler

Mahkemece cezaları tecil edilerek görevine dönenlerin,

Kurumlarınca cezalarının tecil edildiği tarih ile yeniden göreve başladıkları tarih arasında geçen sürelerine ait aylıklarının ödenerek emekli keseneği ve kurum karşılığı/primlerinin gönderilmesi halinde bu sürelerin fiili hizmet sürelerine eklenmesi gerekiyor.

1402'liklerin Durumu

Keza 1402 sayılı sıkıyönetim yasası uyarınca görevlerine son verilen ve daha sonra 2766 sayılı yasa uyarınca yapılan inceleme sonucu sakıncaları kaldırılarak görevlerine iade edilmelerine karar verilenlerin de görevlerine son verildiği tarih ile göreve iade edildikleri tarih arasında geçen sürelerine ait aylıklarının ödenerek, emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreleri fiili hizmet sürelerine eklenebiliyor.

Sıkıyönetim komutanlığınca görevine son verilen ancak, sakıncası kaldırılmadığı için görevine başlatılmamış olanlardan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 07.12.1989 tarih ve E.:1988/6, K.:1989/4 sayılı kararı uyarınca göreve başlatılanların, bulundukları bölgede sıkıyönetimin kalkması nedeniyle görevlerine iade edilenlerin söz konusu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 9.2.1990 tarihinden geriye doğru beş yıllık süresine ait (Önce görev yaptıkları yerde Sıkıyönetimin sona erdiği tarihten önce bir tarihe taşmamak kaydıyla) aylıklarının ödenerek emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreler fiili hizmet süresine eklenebiliyor.

Gecikme Cezaları Kurumlardan

Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanması gerekiyor. Bu durumdakilerin sigortalılık sürelerinden sayılacak bahse konu sürelerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamlarının kurumlarınca ödenmesi gerekiyor.

İPC Yok

Bunlardan sigortalılık durumu değişenler için kurumlarınca ek bildirge düzenlenerek SGK'ya verilmesi ve böylesi durumlar için 5510 sayılı “Kanunun Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci madde hükümlerinin uygulanması gerekmiyor.

 

 

 

(Kaynak: Ali Tezel | 25.04.2016)

GÜNDEM