BASINDAN YAZILAR
Esnaf Yanında Çalışan İşçinin Hakları Var / Vedat İlki - MuhasebeTR

Esnaf Yanında Çalışan İşçinin Hakları Var / Vedat İlki

 (ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.(4857/4-ı)

Esnaf ve sanatkâr faaliyeti kapsamında kalan işyerinde üç kişinin çalışması halinde, 4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (ı) bendi uyarınca, bu işyeri İş Kanununun kapsamının dışında kalmaktadır. Maddede üç işçi yerine “üç kişi”den söz edilmiştir. Bu ifade, işyerinde bedeni gücünü ortaya koyan meslek ve sanat erbabını da kapsamaktadır. İşinde bedeni gücü ile çalışmakta olan esnaf dahil olmak üzere toplam çalışan sayısının üçü aşması durumunda işyeri 4857 sayılı Kanuna tabi olacaktır. 

T.C
YARGITAY 
22. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2013/5901 
KARAR NO: 2014/4652
KARAR TARİHİ:04.03.2014

Somut olayda; davalıya ait işyeri mobilya atölyesi olup, davacı mobilya ustası olarak çalışmıştır. Uyuşmazlık konusu döneme ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, işyerinde çalışan sayısı tespit edilememektedir. Davalının iş yerinde bedeni gücü ile fillen çalışıp çalışmadığı araştırılmamıştır.

Görev husus kamu düzenine ilişkin bulunduğundan, öncelikle uyuşmazlık konusu dönemde davalının ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandırıp dayandırmadığı, işyerinde çalışan sayısı belirlenmelidir. Davanın, 4857 sayılı Kanun kapsamı dışında kalması halinde, dava dilekçesinin görev sebebiyle reddi ve dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Eksik incelemeye dayalı karar verilmesi isabetsizdir .

SONUÇ: 

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kısaca işveren dahil 3 kişi çalışıyorsa bunlara esnaf diyoruz,yukarıdaki   Yargıtay kararı da bunu destekliyor.

Esnaf yanında çalışanlar bu durumda boşlukta değil Borçlar Kanunu ile kazanılmış hakları kullanacaktır.

 

Bazı düzenlemelerle de 4857 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerden de yararlanacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 20.04.2016)

GÜNDEM