BASINDAN YAZILAR
Selim EROL - SSK tarım sigortasından nasıl yararlanılır? - MuhasebeTR

Selim EROL - SSK tarım sigortasından nasıl yararlanılır?

10.08.1956 doğumluyum. SSK tarım sigortalısıyım. Sigorta başlangıç tarihi 01.01.1991. Sigorta başlangıcımdan önce 20 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Kazım Halim / AYDIN
 

 Sayın AYDIN, diğer okuyucularımızın da benzer sorularının bulunması nedeniyle SSK Tarım Sigortası Uygulamaları hakkında genel bilgi vermiş olalım.

Kimler SSK Tarım Sigortası Kapsamındadır?

-Ülkemizde gezici, geçici yada göçmen işçi olarak isimlendirilen süreksiz tarım işçileri 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Yasası ile sosyal sigorta kapsamına alınmıştır.

-Tarım sigortası, tarım işçilerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliklerini sağlamayı amaçlayan bir sigorta koludur.

-Tarım sigortasının, hizmet akdi unsuru bulunmasına rağmen, zorunlu olmayıp isteğe bırakılması sigortalının yaptığı işçin süreksiz olmasından kaynaklanmaktadır. Süreksiz olarak çalışmaktan kastedilen, sigortalının 30 günden az süren işlerde çalışmasıdır.

Kimler Sigortalı Sayılır?

-Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam iş göremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

Kimler Sigortalı Sayılmazlar?

-18 yaşını doldurmamış olanlar,

-Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaları nedeniyle prim veya kesenek ödemekte olanlar,

-Sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmalarından dolayı emeklilik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar,

-Aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar,

-2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, sigortalı sayılmazlar.

Tarım Sigortalılığına Başvuru ve Tescil Nasıl Olacak?

-Durumları bu Yasada öngörülen şartlara uygun olanlar, örneği Kurumca hazırlanan İstek ve Tescil Belgesini, nüfus hüviyet cüzdanındaki bilgilere göre iki örnek doldurup imzaladıktan sonra, mümkünse en son çalıştığı işverene imzalatıp bilahare ikamet ettiği yer muhtarlığına, Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ve en son Bağ-Kur(Devredilen) İl Müdürlüğü'ne onaylattıktan sonra Kanuni ikametgahlarının bulunduğu yer çevresindeki SSK(Devredilen) Müdürlüğü'ne verirler.

-SSK Müdürlüğü'nce alınan İstek ve Tescil Belgesi'ne istinaden tescil işlemi yapılır.

-Tescili yapılan sigortalıya, SSK tarafından kimliğinin ve prim ödeme gün sayılarının tespitini sağlayacak Sosyal Güvenlik Belgesi verilir.

-Bu belgenin içindeki kartların her biri, Kurumca ilgili ay bölümüne Primi Tahsil Edildi kaydının düşülmesiyle sigortalı tarafından en geç ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadar Alındı Belgesi karşılığında Kuruma geri verilir.

-Primi Tahsil Edildi kaydını taşıyan kartın sigortalı tarafından herhangi bir sebeple geri verilmemesi halinde, söz konusu kartın ilgili olduğu süreye ait primler ödenmemiş sayılır.

Sigortalılığın Başlangıcı?

-Tarım sigortasına devam etmek isteyenlerin sigortalılıkları, ilgilinin yazılı istek tarihini takip eden aybaşından başlamaktadır.

-Tarım sigortasına devam etmekte iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, işlerinden ayrılmaları halinde tarım sigortalılıkları işten ayrılışlarını takip eden aybaşından itibaren kendiliğinden başlar.

Sigortalılığın Sona Ermesi?

Tarım Sigortasına devam edenlerden; -Primini ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin o yılın 1 Ocak gününden,

-Tarım sigortalılıklarını sona erdirmek isteyenlerin yazılı isteklerini takip eden yılbaşından,

 -Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer.

Sağlık Yardımı ve Prim Ödeme Miktarı?

-Sigortalılardan % 30 oranında prim alınır. Primlerin hesabında esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Kanunun 78'inci maddesiyle belirlenen prime esas kazancın alt sınırıdır.

-Bu Kanun gereğince alınacak prim hesabına esas gün sayısı her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür.

-Sigortalılar her ayın primini en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Belgesine Kurumca tahsilat yapıldığını gösteren bir kayıt düşülmek suretiyle Kuruma öderler. Ait olduğu yılı izleyen Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş sayılır.

-Gerekli olan primlerin ödendiği sosyal güvenlik kartıyla belgelenmedikçe, sigortalılar ve aile fertlerine veya hak sahiplerine Yasada belirtilen yardımlar yapılmaz.

-Sigortalının sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 gün prim ödemiş olması şarttır.

-Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde sağlık yardımlarından yararlanırlar.

Sayın AYDIN, 20 aylık askerliğinizi borçlanmanız halinde sigortalılık başlangıcınız 01.05.1989 tarihi olacaktır. Bu durumda 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün ve 44 yaş şartına tabisiniz.

-Yaş ve sigortalılık sürenizi doldurmuşsunuz. Sigortalılık başlangıç tarihine göre de Askerlik borçlanması ile birlikte 3600 gün şartını yerine getirmiş oluyorsunuz.

-Bu durumda; SSK'ya (Devredilen) emekliliğiniz için yazılı talepte bulunmanız halinde, yaşlılık aylığınızın ödenmesine, aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğunuz tarihi takip eden aybaşından başlanacaktır. Sağlıcakla ve sosyal güvenlikle kalın...

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 28.11.2007)

GÜNDEM