BASINDAN YAZILAR
Mesleki Yeterlilik Belgesi Aldırmayana Ceza Geliyor / Resul Kurt - MuhasebeTR

Mesleki Yeterlilik Belgesi Aldırmayana Ceza Geliyor / Resul Kurt

 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), hukuken faaliyete başladığı 2006 yılından beri mesleklerin belirli bir standarda kavuşması ve nitelikli işgücünün oluşturulabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Bu anlamda ulusal meslek standartlarını hazırlanması, mesleklerin sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülerek bir mesleğin tehlike sınıfı ile birlikte o mesleği icra edilebilmesi için gerekli bilgi ve beceriler standart haline getirilmektedir.

MYK tarafından kabul edilen bir mesleğe ait ulusal meslek standardı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

MYK tarafından bugün yürürlükte olan toplamda 624 adet ulusal meslek standardı bulunmaktadır. Ancak bu standartlar arasından bugüne kadar toplam 48 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş olup bu meslekler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilmiştir kapsama girecek diğer meslekler için de standart çalışmaları devam etmektedir.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu

MYK tarafından ulusal meslek standardı yayınlanan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almakla birlikte ÇSGB tarafından yayınlanan tebliğde belirtilen mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan personeller çalıştırılamamaktadır. Diğer bir ifadeyle bir mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu için;

a. İlgili mesleğin ulusal meslek standardının Resmi Gazete'de yayımlanması,

b. Mesleğin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alması,

c. Mesleğin Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğde yer alması gerekmektedir.

Belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi esastır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ yayınlandıktan sonra tebliğ yayım tarihini takip eden 12 ay sonra (25 Mayıs 2016 tarihi) itibariyle belge olmaksızın personel istihdam edilemeyecektir. Bugüne kadar ÇGSB tarafından 2015/1 sayılı ve 2016/1 sayılı olmak üzere iki tebliğ yayınlanmış olup toplamda 48 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır.

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir.

Muafiyet

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belge şartı aranmamaktadır.

Yaptırım

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin denetimler iş müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 TL idari para cezası veriliyor. Uygulanacak idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenmek zorunda.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 01.04.2016)

GÜNDEM