BASINDAN YAZILAR
Lise/Üniversite Mezunlarına İki Yıl Genel Sağlık Sigortası Bedava / Vedat İlki - MuhasebeTR

Lise/Üniversite Mezunlarına İki Yıl Genel Sağlık Sigortası Bedava / Vedat İlki

 6663 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine;

“Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.”

hükmü eklenmiştir.

Ø  Lise/Dengi öğrenim/Üniversite Mezunu Bakmakla yükümlüsü yok.

Ø  Lise/Dengi için 20 Yaş Geçmeyecek

Ø  Üniversite 25 Yaş Geçmeyecek

Ø  Yaş ve Mezuniyet 2 Yıllık GSS Bedava

 

BEDAVA SAĞLIK SİGORTASI

Ana/babası olmaması, ana/babasının 5510 sayılı Kanun kapsamında

sigortalı sayılmaması veya Kanun gereği ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaması nedeniyle ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayanlar, ayrıca ana/babası dışında bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamı dışındaki bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları ve maddede belirtilen yaş sınırlarını aşmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden (bedava) faydalanabilecektir.

10/02/2016 TARİHİ YÜRÜRLÜK TARİHİ

Düzenlemenin yürürlük tarihi olan 10/2/2016 tarihinden önce lise ve dengi öğrenimden ya da yükseköğrenimden mezun olanlardan mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren hak tanınan iki yıllık sürenin 10/2/2016 tarihinden sonra biten kişilerin de, 10/2/2016 tarihi ile mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıllık sürenin bittiği ya da yaş koşullarına göre belirlenen tarihe kadar olan sürede Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu kişilerden 10/2/2016 tarihinden önce (60/g) bendi kapsamında tescil edilenlerin bu tescil kaydının 9/2/2016 itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir

Madde kapsamına giren kişilerden (60/c-1) bendi kapsamına alınanların evlenmesi halinde durum değişikliği nedeniyle, evlilik tarihinden bir gün öncesi itibarıyla (60/c-1) tescil kaydının sonlandırılması gerekmektedir.

Ø  Yaş 2 Yıl ve Mezuniyet 2 Yıl öncesi/sonrası karşılaştırılır.

Ø  Karşılaştırma sonucuna göre karar verilir.

Ø  Okul Mezuniyetinde +2 yıl 1 gün sonrası GSS sonlanır(Gelir Testi Başlar)

Ø  Yaşta ise +2 Yıl 1 gün öncesi GSS sonlanır(Gelir Testi Başlar)

 LİSEDEN MEZUN OLAN 2 YIL GSS BEDAVA

18 yaşını 17/8/2016 tarihinde dolduracak olan ve lise/dengi bir okuldan 15/6/2016 tarihinde mezun olan Ahmet, ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmadığı için 5510 sayılı Kanun gereği 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır(17/08/2016). 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme uyarınca Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi dışındaki diğer fıkra ve bentleri kapsamında sigortalı olmaması ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması koşuluyla Ahmet'in 17/8/2016-16/6/2018(20 yaşında değil mezun olduğu tarih 20 yaşından önce dolduğu için mezuniyet tarihi dikkate alınır) tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

***

Lise/dengi bir okuldan 30/6/2016 tarihinde mezun olan Betül, 18 yaşını 1/9/2015 tarihinde doldurmuştur. Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmayan Betül, 1/9/2015 tarihinde (60/g) bendi kapsamında tescil edilmiş olup 6663 sayılı Kanun kapsamına girdiğinden tescil kaydı lise/dengi öğrenimden mezun olduğu tarih olan 30/6/2016 itibarıyla sonlandırılacaktır. Betül, mezuniyet tarihini izleyen 1/7/2016 tarihinde (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilecek olup, tescil kaydının 20 yaşını doldurduğu 1/9/2017 tarihinden bir gün öncesi olan 31/8/2017 tarihi itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.(Mezuniyet 01/07/2018 doluyor,20 yaş ise 31/08/2017 dolacak,yaş önce dolduğundan 31/08/2017 dikkate alınacak)

***

ÜNİVERSİTEDEN  MEZUN OLAN 2 YIL GSS BEDAVA

Yükseköğrenimden 28/6/2014 tarihinde mezun olan Cemil, 25 yaşını 1/8/2017 tarihinde dolduracaktır. Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmayan Cemil’nin 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıması koşuluyla, herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaması nedeniyle 10/2/2016 tarihinden önce açılmış (60/g) bendi kapsamında tescil kaydı var ise bu tescil kaydının 9/2/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılarak 10/2/2016-29/6/2016 tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

***

Yükseköğrenimden 27/2/2015 tarihinde mezun olan Dilek, 25 yaşını 24/2/2017 tarihinde dolduracaktır. Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmayan Dilek, 4/5/2015-17/10/2016 tarihleri arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  kapsamında sigortalı çalışmıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmadığı için 1/1/2012 tarihinde (60/g) bendi kapsamına alınan Dilek’in, Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği sigortalı çalışmasının sona ermesini takiben sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihi izleyen günden, 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıması koşuluyla mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren iki yıllık süre dolmadan 25 yaşını doldurduğu 24/2/2017 (hariç) tarihine kadar (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

***

YETİM/BAKMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİL

Lise/dengi öğrenimden 12/6/2015 tarihinde mezun olan ve 18 yaşını 2015 yılı Kasım ayında dolduran Emrah kişisi, annesi üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmakta iken annesi 5/3/2016 tarihinde vefat etmiştir. Annesinden gelir/aylık alma hakkı olmaması ve babası da Kanunun 6 ncı maddesi gereği sigortalı sayılmayan Emrah’ın 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği 6/3/2016-13/6/2017tarihleri arasında (60/c1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

***

ÜNİVERSİTE MEZUNU BOŞANMIŞ

20/6/2016 tarihinde yükseköğrenimden mezun olan Fatma doğum tarihi 12/5/1992 olup, eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişi iken 3/7/2016 tarihinde boşanmıştır. Herhangi bir sigortalılığı olmaması ve ana/babasının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmaması nedeniyle 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği 4/7/2016-11/5/2017 tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

***

25 YAŞ DOLMUŞ

Tıp fakültesi öğrencisi Gökhan, 5/1/1991 doğumlu olup, 9/2/2016 tarihinde mezunolmuştur. Gökhan, yaş şartı dışındaki diğer koşulları taşısa da 25 yaşını doldurmuş olması nedeniyle 6663 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmeyecektir.

***

18 YAŞ /MEZUNİYET

Ana/babasının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayan Handan, lise/dengi bir okuldan 15/6/2015 tarihinde mezun olmuş, 18 yaşını ise 17/1/2016 tarihinde dolduracaktır. Kanun gereği 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olan Handan, herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmadığından Kanunun 60 ıncı maddesi gereği 17/1/2016 tarihinde (60/g) bendi kapsamında tescil edilmiştir. Handa’nın (60/g) tescil kaydının 9/2/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılarak, 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemenin yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren iki yıl olmak üzere 16/6/2017 (dahil) tarihine kadar (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

***

18 YAŞ/MEZUNİYET

Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmayan Kemal, 27/7/2017 tarihinde 20 yaşını dolduracaktır. 25/6/2015 tarihinde lise/dengi öğrenimden mezun olmuş ve 10/9/2016 tarihinde yükseköğrenime başlamıştır. 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıyan Kemal, lise mezuniyetini takiben değişiklik öncesi yürürlükte bulunan hüküm gereği 120 gün sağlık hizmetlerinden yararlanmış olup bu sürenin bitiminde herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmadığı için (60/g) bendi kapsamında tescil edilmiştir. Kemal’in (60/g) tescil kaydı 9/2/2016 itibarıyla kapatılacak olup, 10/2/2016 tarihinden 26/6/2017 (dahil) tarihine kadar (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. Kemal  yükseköğrenimden mezun olduğunda 60 ıncı maddede sayılan şartları taşıyorsa 6663 sayılı Kanunla tanınan haktan yararlanabilecektir.

***

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMASI HALİNDE 2 YIL GSS

Bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi iken lise/dengi öğrenim ya da yükseköğrenimden mezun olanlar

6663 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi;

“Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır.”şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan düzenleme ile ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken mezun olmaları nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamından çıkanlar ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir/aylık almakta iken lise/dengi öğrenim veya yükseköğrenimden mezun olması nedeniyle gelir/aylık alma hakkını kaybedenler, maddede belirtilen koşullarla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir.

Dolayısıyla, düzenleme kapsamına girenlerden 10/2/2016 tarihinden sonra mezun olanlar belirtilen şartlarla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir. Düzenleme kapsamına girenlerden 10/2/2016 tarihinden önce mezun olmuş olup bu tarihten önce Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamından çıkması nedeniyle (60/g) bendi kapsamına alınanların tescil kaydının, 9/2/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.

Örnek:

Ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken 13/6/2014 tarihinde lise/dengi bir okuldan mezun olan Cem, 27/5/2016 tarihinde 20 yaşını dolduracaktır. Cem, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 6663 sayılı Kanunla değişmeden önce yürürlükte bulunan düzenleme gereği mezuniyet tarihinden itibaren 120 gün süreyle 11/10/2014 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmıştır. 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile mezuniyet tarihinden itibaren 20 yaşını geçmemek şartıyla iki yıl süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanma

hakkı tanındığından Cem’in, Kanun gereği bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkması ve Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi dışındaki diğer fıkra ile bentleri kapsamında sigortalı olmaması nedeniyle 12/10/2014 tarihinde açılan genel sağlık sigortası (60/g) tescil kaydının 9/2/2016 tarihi itibarıyla kapatılması, 10/2/2016 tarihinden 27/5/2016 (hariç) tarihine kadar ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanması gerekmektedir.

Not:

 

60/c-1''Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar'' genel sağlık sigortalısı sayılır.

(Kaynak: Ali Tezel | 16.03.2016)

GÜNDEM