BASINDAN YAZILAR
Stajyer /Ar-Ge Görevli Bursiyer Erken Emekli Olamaz / Vedat İlki - MuhasebeTR

Stajyer /Ar-Ge Görevli Bursiyer Erken Emekli Olamaz / Vedat İlki

SGK başlattığı yeni düzenleme ile birlikte artık sigortalılar nerede ,hangi işyerinde çalıştıklarını ve hangi nedenle işten çıktıklarını,eksik gün nedenlerini yazılı olarak bir tıkla görebiliyor.
Buna çırak ve stajyerlerde dahil oldu.
SGK’nın yeni uygulamaya başladığı sistem sayesinde gün dökümlerinde bu dönemleri de görülüyor.
Stajyerlerin en önemli sıkıntısı bugünlerine emekliliğe başlangıç olarak dikkate alınması ,erken emeklilik hakkında beklentileri gündeme damgasını vuruyor.

STAJDA ÖDENEN PRİMLERİN EMEKLİLİĞE ETKİSİ SIFIR
Teknik yada Meslek liselerinde okurken yada Üniversitelerin Teknik,Mühendislik bölümlerinde zorunlu üniversite stajları yapanların SGK sigortalı bildirimleri zorunludur.
Çırak ve stajyerlere ödenen primler Kısa Vadeli Sigorta Kollarından İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi ödenmektedir.
Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Prim ödenmediği için emeklilik için aranan sigorta başlangıcına sayılmayacaktır.

MYÖ NEDİR?
Uzun vadeli ile Kısa Vadeli arasındaki farkı kısaca açıklayalım;
İş kazası, meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından ödenen primler kısa vadeli sigorta kollarındandır, kısa vadeli sigorta risklerini karşılar.
Kısa vadeli sigorta size sadece gelir sağlar.
Gelirde sürekli ve iş göremezlik olarak ödenmektedir.
%10 ve üzerinde iş göremezlik halinde ömür boyunca vefat halinde hak sahiplerine ödenmek üzerek gelir bağlanır.
%9 gibi iş göremezlik ve altında olan hastalıklarda geçici iş göremezlik ödemesi verilir.
Böylece sizin hastalık,iş kazası ve meslek hastalığı gibi risklerden oluşan sağlık ve kazanç azalması riskleriniz sigortalılık kapsamına alınır.
Uzun Vadeli Sigorta kollarından aylık dediğimiz maaş bağlanır.
Bu maaşlar MYÖ dediğimiz malullük,yaşlılık ve ölüm sigortalarıdır. Bu sigorta emekliliğe sayılan sigortalardır. Bu sigorta kollarına ödenen primlerle yaşlanma, iş göremez hale gelme, ölüm gibi uzun vadeli risklere karşı koruma sağlayacak ve gelecekte emeklilik gün sayısı olarak kazanılacaktır.

KİMLER KISA VADELİ PRİM ÖDER?
1.)Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
2.)5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
3.)Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz
4.)Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
5.)Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

KISA VADELİ SİGORTA PRİMİ ÖDEYENLER İÇİN DÜZENLEME YOK
Stajyer ve çırak sigortasının emekliliğe sayılması durumunda yüzlerce kişi birden emekli olma hakkını kazanacağı için ,başta bakanlık yetkilileri olmak üzere aktüer dengelerin bozulması neden gösterilerek direnme sürdüğünden şimdilik hayata geçmesi zor görünüyor.

(Kaynak: Ali Tezel | 14.03.2016)

GÜNDEM