BASINDAN YAZILAR
Şubat Ayında Patron Cömert Davran / Vedat İlki - MuhasebeTR

Şubat Ayında Patron Cömert Davran / Vedat İlki

Şubat ayı çalışma hayatında dikkat çekici bir ay olarak geçer.Her 4 yılda bir olmak üzere 29 gün çeker.

Bundan dolayı işe mazeretsiz devamsızlık edenler için 1 gün kesinti yapıldığında 2 gün eksik SGK prim ödenir.

Maktu aylık alanlar için ise istirahat süreleri (2 gün) SGK tarafından kesilse bile , çalışanlardan kesilmemesi gerekir.

Kesilmesi halinde 27 gün olarak SGK bildirilmesi halinde 3 gün eksik bildirimi olur.

Günlük ücret ile çalışanlar 29 gün üzerinden maaş alır,SGK 30 gün üzerinden matrah bildirilir.

Mazereti nedeni ile 1 gün işe devamsızlık edene ,işveren cömert davranması halinde +2 gün SGK kazanır,maktu aylık alanlarda 2 günlük istirahat rapor paraları kesilmeden ödenirse +3 gün SGK gün kazanır.

Şubat 2016 tam ay çalışan Maktu Aylıklı için 1647 TL/Brüt,Günlük Ücretli için 1592,10 TL/Brüt. hesaplanacaktır.

Örnek:
Ali bey özel sektöre ait bir işyerinde Şubat 2016 yılında tam ay çalışmış olduğundan bu ay 29 gün olsa bile sisteme sigortalı günü olarak 30 şeklinde girilecektir.

Ay yada Dönem İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Parmak Hesabı:

Ay yada dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç olmak üzere ;

Ø   Ay yada dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayılarının tespitinde püf noktaların en önemlisi ise;

Ø   İşe giriş tarihleri ve aynı zamanda  ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Örnek:

Ayşe hanım 08 Şubat 2016 tarihinde işe girmiştir.Bu durumda parmak hesabı yapılarak 22gün üzerinden APHB sisteme günü girilecektir.

v  Bunun bir diğer pratik yolu ise;29-8 çıkarın+1 ilave edin sonuç 22 olacaktır.

v  Bir diğer pratik yol ise o ayın takvimini elinize alınız 08’i dahil ayın sonuna kadar saydığınızda sonucu 22 olarak bulacaksınız.

Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Ay yada dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere;

Ø  Ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları için püf nokta;

Ø  İşten çıkış tarihleri ve aynı zamanda ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 

Örnek:

Fatih bey 15/02/2016 tarihinde işten ayrılması halinde sigortalı günü sisteme 15 olarak girilecektir.

 

İşe Başladığı Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:

İşe başladığı ay yada dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları ;

Ay yada dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere,

Ø   Sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak burada püf nokta,

Ø  Parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 

Örnek:

 

Belma hanım 08 Şubat 2016 tarihinde işe girmiş olup 25 Şubat 2016 tarihinde işten istifa ederek ayrılmıştır.

 

Parmak hesabı ile 18 gün olarak sisteme günü girilecektir.

 

Bir diğer yöntem ise;

Ø  25-08=17 gün +1 eklenir=18 gün olarak sisteme girilir.

Ø  Takvimden işe girilen tarihten itibaren çıkış günü dahil sayılarak çalışma süresi tespit edilir.

Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar Yönünden:

Ay yada dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, bazı nedenlerle örneğin;

ü  istirahat,

ü  ücretsiz izin,

ü  disiplin cezası gibi

ay yada dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

 

Örnek:

 

Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan Ahmet bey ,2016/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğunda, söz konusu ayda 29 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, Ahmet Bey 2016/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19  olacaktır.

Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunan Sigortalılar Yönünden

Ay yada dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle örneğin;

ü  istirahat,

ü  ücretsiz izin,

ü  disiplin cezası gibi  ay yada dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

 

Örnek:

 

Özel sektöre ait bir işyerinde 11/02/2016  tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2016/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 29 - 10 - 3  =  16 olacaktır.

 

Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Geçici İş Göremezlik Süresine Ait Ödenek Alan İşçinin Bu Sürelerine Ait İşveren Ücret Ödemez İse Bildirim Esası:

Genel de uzun vade de istirahat alan 4-1(a)’lı sigortalılar için geçici iş göremezlik ödeneği aldığı günleri işveren sigortalılık süresi olarak bildirmeyebilir.

Bu durumda çalışan süreden istirahatli olunan süreler düşürülerek bildirilir.

Örnek:

Fatma hanım çalıştığı özel sektörde Şubat/2016 Döneminde 10 gün istirahatli olduğu için işveren tarafından gün süresi 19 gün olarak bildirilecektir.

Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması:

 

Ø  394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda, hafta içindeki çalışma süresi altı gün olarak belirlenmiş ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin 24 saatten az olmamak üzere dinlendirileceği,  

Ø  4857 sayılı İş Kanununda ise, genel bakımdan haftalık çalışma süresinin haftada en çok 45  saat olduğu, aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği,

öngörülmüştür.

 

Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında;

v   394 ,

v  4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınır  ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilir.

 

Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

(Ali Tezel | 22.02.2016)

GÜNDEM