BASINDAN YAZILAR
Torba Yasa'dan Sonra Memurun Aylıksız İzin Hakları Ne Durumda? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Torba Yasa'dan Sonra Memurun Aylıksız İzin Hakları Ne Durumda? / Şevket Tezel

 Memurlara aylıklı olarak verilen yıllık ücretli izin, mazeret izni, doğum izni gibi izinlerden başka bir de belli şartlarla aylıksız izin de verilebiliyor. Bu konuda 6663 sayılı Kanundan sonra bazı değişiklikler olmuştu. Değişiklik sonrası aylıksız izinler konusunda uygulamanın aşağıdaki biçimde yapılması gerekiyor.

 

Bahse konu aylıksız izinler memurlara;

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar,

 

Hastalık nedeniyle veya kaza sonrası refakat ettiği eş, ana, baba, kardeş veya çocukları için verilen aylıklı refakat izninden sonra, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine 18 aya kadar.

 

Doğum yapan memura, doğum sonrası aylıklı analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar.

 

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, doğum sonrası sekiz haftalık iznin veya memurun yaptığı doğumdan dolayı  iki, dört veya altı aylık tam aylıklı yarı süreli çalışma dan sonra başlamak üzere istekleri üzerine yirmi dört aya kadar,(Evlât edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilecek)

Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile yabancı bir ülkede veya uluslar arası bir kuruluşta hizmet alanlara verilen izinden yararlananların memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde verilebiliyor. Keza muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılıyorlar.

Ölü doğum halinde aylıksız izinAylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunlu bulunuyor. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenlerin memuriyetten çekilmiş sayılıyor.

Söz konusu hükümde bahsi geçen analık izni, doğum yapan memurun gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerine özgü mazeret izni kapsamında olup, ölü doğum yapan memura da analık izninin verilmesi gerekiyor.

Erken doğum halinde aylıksız izin

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki sürenin doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerekiyor. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi mümkün bulunuyor.

Analık izninden sonra çalışma

Doğum sonrası aylıklı doğum izninden ve/veya tam aylıklı yarım çalışma döneminden sonra göreve başlar ve bir süre de böyle devam ederse doğum sonrası alabileceği 24 aylık aylıksız izin süresinden çalıştığı süre düşülerek aylıksız izin kullanabilecek.

Aylıksız izinde hastalık raporu alma hali

Aylıksız izinde olan bir memur da pekala hasta olabilir veya kaza geçirebilir.  Bu durumda memurun talebi ve kurumunca da uygun görülmesi halinde aylıksız iznin kesilerek istirahat raporunun işleme alınması, memurun sona erdirilen aylıksız izninden sonra istirahat raporunun hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunuyor.

Aylıksız izinde GSS bedava

Memurun aylıksız izin süresinde maaş ödenmese ve dolayısıyla prim de kesilmese bile memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri SGK’ca sağlanan genel sağlık sigortası hakkından bedava faydalanma hakkına sahip bulunuyor.

Aylıksız izinler artık kıdeme sayılacak

6663 sayılı Torba Kanunla getirilen değişikliğe göre doğum yapan memura veya eşi doğum yapan memurlara verilen azami 24 aylık aylıksız doğum izni sürelerine münhasır olmak üzere, bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle o memurun kıdeminde değerlendirilecek.

(Kaynak: Ali Tezel | 17.02.2016)

GÜNDEM