BASINDAN YAZILAR
100 Lira Destek İçin SGK Kriterleri Belirledi -1 / Vedat İlki - MuhasebeTR

100 Lira Destek İçin SGK Kriterleri Belirledi -1 / Vedat İlki

5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir.
Kanunun 4 -1(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

HANGİ İŞVERENLER KAPSAMA DAHİL HANGİSİ DAHİL DEĞİL

Özel sektör işyeri işverenleri 4-1/a statüsünde olup , haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları kapsıyor.

Mahiyet kodu (I) ve (3) olarak tescil edilen işyerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu indirimden yararlanamayacaklardır.

SGDP VE İŞSİZLİK PRİMİ KAPSAM DIŞI

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

İşsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.

PRİM GÜN SAYISININ TESPİT EDİLMESİ ESASI NEDİR?

2015 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re' sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

85 LİRA BELİRLEYİCİ ETKİSİ

2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren ve genelge ekinde belirtilen belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

SIFIR GÜN VE SIFIR KAZANÇLAR

2015 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

-(0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

-yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın APHB deki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2016 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI DİKKATE ALINIR

2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük prime esas kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

GÜNLÜK ÇARPIM DEĞERİ 3,33 TL.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2 NOLU BELGE TÜRÜ DİKKATE ALINMAZ

2 numaralı belge türü ile bildirilen sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalı için söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

CARİ AYLARI GEÇİRME

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2016 yılına ait APHB'ni yasal süresi içinde vereceklerdir.

YASAL SÜRE DIŞINDA VERİLEN APHB GÜN ARTIRAN DESTEK SIKINTI VAR,AZALTANA YOK

2016 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

2016 YILI ÖNCESİ TESCİL EDİLEN İŞYERLERİNİN SGK BORÇLU OLMASI HALİNDE DESTEK VAR

2016 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler SGK vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, APHB'den kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

2016 YILI SPEK EKSİK BİLDİRİMİ/KAYITDIŞI

2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararlan neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2016 Ocak ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 15.02.2016)

GÜNDEM