BASINDAN YAZILAR
100 Liralık Sigorta Desteğinden Yararlanma Şartları / Arif Temir - MuhasebeTR

100 Liralık Sigorta Desteğinden Yararlanma Şartları / Arif Temir

 Askerlik Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.01.2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanun ile devletin yapacağı 100 Liralık sigorta primi katkısının şartları belli oldu. Kanun 27.01.2016  tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6661 sayılı kanunun geçici 68.maddesine göre  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (eski SSK’lılar)  kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 
Hazine tarafından karşılanacak 

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacak. 

Yukarıda belirtilen (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak. 2015 yılından önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında yukarıda belirtilen  (b) bendi hükümleri uygulanacak. Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak. 

Hileli işlem yapana ceza 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı/hileli işlem tesis ettiği anlaşılanlar ile sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak. 
İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bunlar hakkında yukarıda belirtilen (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmayacak. Ancak bu işverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanların bu borçlarını 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece sigorta desteğinden yararlanacak. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 29.01.2016)

GÜNDEM