BASINDAN YAZILAR
31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Bu Teşvikten Yararlanabilirsiniz! / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Bu Teşvikten Yararlanabilirsiniz! / Özgür Erdursun

 6111 sayılı kanun ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılan sigorta prim teşviki

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre ;

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacak teşvik süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatıldı, 4447 Geçici 10. maddesinin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde sayılan ve 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır.

 Bu teşvikten,31.12.2020 tarihine kadar yararlanılacak.

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,

3) a bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle, yani erkeklerde mesleki yeterlilik belgesi varsa ve mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitiren erkekler 29 yaşının üstünde olsalar dahi 24 ay süreyle teşvikten yararlanabilirler.

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle uygulanır

Söz konusu SGK prim teşvikinden yararlanabilmek için gerek sigortalılar yönünden, gerekse bu sigortalıların çalıştığı işyerleri yönünden bazı şartlar aranıldığından, bu yazıda 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddede öngörülen teşvikten ne şekilde yararlanılabileceği, teşvikten yararlanma süresi ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan sigorta primlerinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

6111 sayılı kanunla getirilen yeni sgk teşvik düzenlemesi;

18 yaşından büyük kadınlar,

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,

29 yaşından büyük erkekler,

Mesleki yeterlik belgesi sahipleri,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler,

Mesleki yeterlilik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar,

İşverene bağlı işçi olarak çalışmaktayken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler,

İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar,

İŞKUR’ a kayıtlı olmadan işe alınanları, kapsamaktadır.

YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILARDAN DOLAYI TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeni işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi için,

Sigortalının;

31.12.2020 tarihine kadar işe alınmış olması,

İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olması,

İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

fiilen çalışması,

İşyerinin;

Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

Sigortalının, ortalama sigorta sayısına ilave olarak işe alınmış olması, gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı,

Sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurum’a bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Dolayısıyla, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurum’a bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması halinde, maddede aranılan diğer şartların da gerçekleşmiş olması kaydıyla geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir.

Haftaya: Teşvikten yararlanma şartları


SORU: Özgür Bey, 24.11.1965 doğumluyum Almanya’da doğdum. 1995 yılında Alman vatandaşlığına geçtim 1996 yılında Türkiye’de bir şirketin ortağı oldum. Alman vatandaşlığına geçmeden önce 18 yaşından sonra Almanya’da 10 yıllık süre içinde 8 ay resmi çalışmam var ve yurtdışı borçlanma yapmak istiyorum 1-Borçlanma yapabilir miyim? 2-10 yıllık sürenin tamamını borçlanabilir miyim? Halil TAŞ

CEVAP: Halil Bey evet siz yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz 2014/27 sayılı genelge ile birlikte mavi kartlılar dava açmadan borçlanma hakkı elde etti. Siz sürenin tamamını borçlanamazsınız borçlanmada kadınların ve erkeklerin borçlanma koşulları farklıdır. Kadınlar çalıştığı çalışmadığı süreleri borçlanırken erkekler çalıştığı süreyi ve boşta geçen 1 yıllık süreyi borçlanabilirler. Siz 1 yıllık boşta geçen süre yani 12 ay ve 8 aylık çalışma ile birlikte 20 ay gün olarak 600 gün yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz.10.542 TL ödersiniz.

(Kaynak: Olay | 25.01.2016)

GÜNDEM