BASINDAN YAZILAR
Gübre ve Yemlerde KIDV Oranı Düşürüldü / Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak - MuhasebeTR

Gübre ve Yemlerde KIDV Oranı Düşürüldü / Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak

 Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda toplanmış olup, KDV oranlarında bir değişiklik yapılacaksa anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan I sayılı liste kapsamındaki mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranı %1; II sayılı liste kapsamındaki mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranı ise %8’dir. Anılan Listeler dışında kalan diğer vergiye tabi işlemlerde ise %18 oranı uygulanmaktadır.

01.01.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi oranlarının yer aldığı 2007/13033 sayılı Kararname ekindeki I ve II sayılı listelerde değişiklikler yapılarak I sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir:

“19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),”

“20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”

Daha önce II sayılı Liste'nin B-23. Nolu sırasında yer alan madde aynen yukarıda belirtilen 19. madde olarak I sayılı Liste'ye alındığı için, II sayılı Listenin B-23. Nolu sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan bu düzenlemeler 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Dolayısıyla, 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılacak;

- Yukarıda 19 nolu bentte belirtilen yemlerin teslimlerinde %8 yerine %1 KDV oranı,

- Yukarıda 20 nolu bentte belirtilen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “tescil edilmiş gübre”lerin tesliminde %18 yerine %1 KDV oranı,

- Keza, bakanlıkça tescil edilmiş gübrelerin “üreticilerine” bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde %1 KDV oranı,

uygulanacaktır.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nda; tescil edilmiş gübrelerin “üreticilerine” bu ürünlerin içeriğinde bulunan “hammaddeler”in tesliminde % 1 KDV oranı uygulanacağı belirtilmiş olmasına rağmen kimlerin üretici kabul edileceği ya da hangi hammaddelerin bu kapsama gireceği açık olarak belirtilmemiştir. Keza, anılan konuyla ilgili olarak henüz Maliye Bakanlığınca da bir açıklama yapılmamıştır. Anılan düzenlemeden bu konudaki belirlemelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere ve anılan Bakanlığın mevzuatına göre belirleneceği anlaşılmaktadır. Anılan Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Gübrelerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği'nin Tanımlar Başlığı altındaki 4. maddesinde;

- Gübre: Asıl amacı bitkiyi beslemek olan materyali

- Lisans belgesi: Ürünleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

- Üretici: Ürünleri üreten, ithal eden, imal, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı ve ürünün tedarik zincirinde yer alan, faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

- Ürün: Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri

ifade ettiği belirtilmiştir.

Anılan yönetmeliğin 6. maddesine göre üreticiler, faaliyetlerini belgelemek amacıyla lisans belgesi ve piyasaya arz edecekleri her ürün için tescil belgesi alır. Keza, anılan yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca gübre imalatı ve ithalatını yapan gerçek ve tüzel kişiler; ürettikleri, ürettirdikleri veya ithal ederek piyasaya arz edecekleri her bir ürün için tescil belgesi almak ve kendileri tarafından onaylanmış birer fotokopisini dağıtıcılarına göndermekle yükümlüdürler.

Ülkemizde kullanılan gübrelerin ya da hammaddelerin önemli bir bölümü ithal edilmektedir. İthal edilen mallarda da yukarıda belirtilen KDV oranları uygulanmak durumundadır. Ancak ithal edilecek gübrelerde tescil belgesi, yasal düzenlemelerden yorumlayabildiğimiz kadarıyla, ithalat yapıldıktan sonra bu ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için alınması zorunlu bir belgedir. Eğer bu yorumumuz doğruysa, bu takdirde anılan gübrelerin tescilinde %1 değil, %18 KDV oranı uygulanmak durumundadır. Eğer tescil edilmiş gübrelerin üreticisi bu gübrelerin hammaddelerini ithal ederse bu hammaddelerin ithalinde %1 KDV oranını uygulayabilecektir.

Konu henüz yeni olmakla birlikte uygulama 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, Maliye Bakanlığı'nca bir an önce açıklayıcı düzenlemeler yapılmalı ve yanlış uygulamalara meydan verilmemelidir.

Öte yandan; indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler, bu işlemleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergileri için yılı içinde mahsuben iade, yılı geçtikten sonra ise mahsuben ya da nakden iade talep edebilirler. Özellikle gübre işi ile uğraşan mükelleflerin stoklar vb dolayısıyla devreden KDV tutarları yüksek olabilir. Dolayısıyla, anılan mükellefler iade talep ederek yüklendikleri KDV’leri geri alabilirler.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 07.01.2016)

GÜNDEM