BASINDAN YAZILAR
Maaş Bağlama Hesabı Ezbere Yapılmaz / Vedat İlki - MuhasebeTR

Maaş Bağlama Hesabı Ezbere Yapılmaz / Vedat İlki

 Yaşlılık aylığı hesaplanırken ezbere işlem yapamazsınız.Öncelikle ABO aşağıdaki yazılı kurallara göre tespit edeceksiniz.

DÖNEM VE ÇALIŞMA STATÜLERİNE GÖRE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI

 

8/9/1999 ÖNCESİ

8/9/1999-1/10/2008

1/10/2008 SONRASI

SSK

4/a

       

YAŞLILIK

- Gösterge Tablosu: % 60. Ancak kadın ise 50 erkek ise 55 yaştan sonraki her fazla yaş ve 5000 günden her fazla 240 gün için 1 puan artırım. 5000 günden az her 240 gün için 1 puan indirim.- Üst Gösterge Tablosu:% 50 ila % 59- Üst Sınır: % 85

 

.

-İlk 10 yılın (3600 gün) her yılı için % 3,5.- Sonraki 15 yılın (5400 gün) her yılı için % 2.- 25 yıldan (9000 gün) sonraki her yıl için % 1,5.

- Her çalışma yılı (360 gün) için % 2.- 1/10/2008 tarihinden önce işe girenlerin ilk 10 yılın (3600) her yılı (360 gün) için % 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5510 sayılı Kanunla getirilen aylık bağlama sistemi 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girdiğinden;

2008/Ekim (hariç) öncesi tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylıkları bu tarihten önce yürürlükte bulunan gösterge ve 4447 sayılı Kanunla getirilen sisteme veya sigortalılık başlangıç tarihi 2000 yılından sonra olanlar için sadece 4447 sayılı Kanunla getirilen sisteme,

Sigortalılığı 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonraki bir tarihte başlayanların aylıkları Kanunla getirilen yeni sisteme,

Sigortalılığı 2008/Ekim (hariç) öncesi başlayıp, 2008/Ekim (dahil) sonra tahsis talebinde bulunanların aylıkları eski ve yeni sistemin birleşiminden oluşan karma sisteme,

göre bağlanacaktır.

2008/Ekim (hariç) öncesi kısmi aylığın (A) hesabı

2008/Ekim (hariç) öncesi kısmi aylığın (A) hesabı; 2000 yılı öncesi prim ödeme gün sayısına ait aylığın (A1) hesabı ile 2000-2008/Ekim (hariç) arası kısmi aylığın (A2) hesabı olmak üzere iki aşamalı olarak belirlenecektir.

 

2000 yılı öncesi kısmi aylığın (A1) hesabı (506 SK GM 82/1-a)

A1 aylığı: Gösterge x Katsayı x Aylık Bağlama Oranı formülüne göre hesaplanacaktır.

Gösterge

Sigortalının 2000 yılından önce çalıştığı sektör (kamu/özel) için geçerli olan ve ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle hazırlanan gösterge ve üst gösterge tespit tablolarında ortalama yıllık kazanca eşit sayının, tabloda eşit sayı yoksa en yakın sayının karşılığı olarak alınacaktır.

 

Katsayı

En son 01.07.1999 tarihinde belirlenen ve 31.12.1999 tarihinde geçerli olan 12.000 rakamıdır.

Aylığın hesabı

Tam aylık: (Gösterge x 12000 x ABO) formülü uygulanarak hesaplanacaktır. Ancak aylık, üst gösterge tablosundan hesaplanmışsa (10175 x 12000 x ABO) formülüne göre hesaplanan tutardan, gösterge tablosundan hesaplanmışsa (9475 x 12000 x % 70) 79.590.000 liradan az olmayacaktır.

Kısmi aylık : 1999/Aralık ayına ait kısmi aylık; tam aylık x (2000 yılından önceki gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

Eski kısmi aylığın (EKA) 2008/Ocak ayına taşınmasında ortak çarpan olarak 8,45199464995839 ortak çarpanı kullanılacaktır.

2000-2008/Ekim (hariç) arası kısmi aylığın (A2) hesabı (506 SK GM 82/1-b)

 

Kazanç Güncelleme Katsayıları (A2 dönemi)

 

2000 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

5,35616155290963

2001 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

3,17873089193450

2002 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

2,27350035112747

2003 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

1,81492070639998

2004 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

1,52450956224251

2005 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

1,31773938558075

2006 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

1,13267550000000

2007 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

1,00000000000000

2008 yılı kazancının 2008’e güncelleme katsayısı

1,00000000000000

 

 

Ortalama yıllık kazanç (OYK)

2000 (dahil) yılından 2008 yılına kadar geçen her takvim yılına (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006) ait prime esas kazanç, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren 2008 yılına kadar geçen her takvim yılı için önce Aralık ayına göre açıklanan TÜFE’deki artış oranı daha sonra GH kadar arttırılarak güncellenecektir. 2007 ve 2008/Ocak-Eylül (dahil) kazançlar, kendinden sonra geçen yıl olmaması ve güncel olması nedeniyle güncellenmeden olduğu gibi alınacaktır. Güncellenen kazançlar toplamının, 2000 yılı (dahil) ile 2008/Eylül (dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısına bölümünün 360 katı ortalama yıllık kazancı vermektedir.

Aylığın hesabı

Tam aylık: (OYK x ABO) / 12 formülü uygulanarak hesaplanacaktır. Hesaplanan bu aylık, tahsis talep veya ölüm yılının prime esas günlük kazanç alt sınırının aylık tutarının % 35’inden az olamaz.

Kısmi aylık: 2008/Ocak ayına ait kısmi aylık; tam aylık x (2000-2008/Eylül (dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

Sigortalının 2008/Eylül (dahil) önceki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylık (A), (A1) ve (A2) kısmi aylıklarının toplamından oluşmaktadır.

 

2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın (B) hesabı (5510 SK M. 29 - GM 2/b)

EKİM 2008 İLE 31 ARALIK 2015 DÖNEMLERİNE AİT KAZANÇLARIN 2015 YILINA GÜNCELLEME TABLOSU

 KATSAYILAR

 KÜMÜLATİF KAZANÇ GÜNCELLEMESİ(*)

 
 

2008 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1,0904x1,086x1,0682x1,13x1,0907x1,0653

1,660825198

 
 

2009 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1,0904x1,086x1,0682x1,13x1,0907

1,559021119

 
 

2010 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1,0904x1,086x1,0682x1,13

1,429376656

 
 

2011 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1,0904x1,086x1,0682

1,264935094

 
 

2012 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1,0904x1,086

1,1841744

 
 

2013 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1,0904

1,0904

 
 

2014 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1

1

 
 

2015 Kazancının 2015'e Güncellenmesi

1

1

 
 

 

Ortalama aylık kazanç (OAK) : 2008/Ekim (dahil) ve sonraki her yıla ait prime esas kazancın, ait olduğu yıldan itibaren aylık talep veya ölüm tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşecek güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, 2008/Ekim (dahil) daha sonraki prim ödeme gün sayısına bölünmek suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır.

Aylığın hesabı

Kısmi aylığa esas aylık : (OAK x ABO) formülüne göre hesaplanır. Bu aylık, sigortalının 2008/Ekim (dahil) sonrası çalışma süreleri için prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle belirlenen ortalama aylık kazancının % 35 inden, sigortalının talep veya ölüm tarihinde bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40 ından hesaplanan alt sınır aylığından az olamaz.

Kısmi aylık (tahsis talep veya ölüm yılı Ocak ayına ait) :

Tam aylık x (2008/Ekim (dahil) sonraki prim ödeme gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı)

 

Kısmi aylıkların birleştirilmesi (5510 SK GM 2/c)

A1 + A2 = (A) kısmi aylığı;

(A1) kısmi aylığının hesabına esas tam aylığın, 2000 (dahil) yılından 2008 yılına kadar geçen takvim yılları için her yılın TÜFE artış oranlarına göre artırılarak bulunan miktarıyla,

1999/Aralık döneminde en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının % 70 i oranındaki (9475 x 12000 x % 70 = 79.590.000 TL) asgari aylığın 2008 Ocak ayına kadar aylık artışları uygulanmak suretiyle taşınmış miktarının,

2008/Eylül (dahil) önceki prim ödeme gün sayısı ile çarpımının toplam prim ödeme gün sayısı ile bölünerek elde edilen miktarlarının altında olmayacaktır.

Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ilişkin aylığın hesabında esas alınan asgari aylık tutarı ile 506 sayılı Kanunun geçici 82. maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen eski tam aylık tutarı, toplam prim ödeme gün sayısı içinde Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen prim ödeme gün sayısının oranına tekabül eden tutar üzerinden esas alınacaktır.

Yukarıdaki şekilde belirlenen (A) kısmi aylığı, 2008 yılı dahil olmak üzere tahsis talep veya ölüm tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile çarpılarak tahsis talep veya ölüm yılının Ocak ayına taşınacaktır.

Sigortalının Aylığı (C); (A) ve (B) kısmi aylıklar toplamından oluşmaktadır. Aylık (C) = (A) Kısmi Aylığı + (B) Kısmi Aylığı

A + B = C aylığının başlangıç tarihi yılın ilk altı aylık döneminde ise Ocak ödeme döneminde uygulanan artış oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde ise Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan artış oranları kadar arttırılmak suretiyle aylık başlangıç tarihindeki aylığı bulunacaktır.

 

(Kaynak: alitezel.com | 20.10.2015)

GÜNDEM