BASINDAN YAZILAR
Balık Sezonunda Tayfalar Ek/5 Sigorta Kapsamına Giriyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Balık Sezonunda Tayfalar Ek/5 Sigorta Kapsamına Giriyor / Vedat İlki

 Balıkçı teknelerinde çalışan tayfalar genelde balık avlanma sezonu ile birlikte , teknelerde çalışırlar.

Ücret ödemeleri genelde ,günlük yevmiye yada  karşılığında balıklardan alınan pay ile ödenir.

01/03/2011 TARİHİ İLE EK/5 BAŞLADI

1.3.2011 tarihinden itibaren 5510/SS ve GSSK ilave edilen ek 5. madde ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar 4-1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.

SİGORTA KAPSAMINA GİRENLER

Kanunun 4-1

Ø  (a/SSK) çalışmayacak,

Ø   (b/BAĞ-KUR) çalışmayacak ,

Ø   (c/KAMU GÖREVLİSİ)  çalışmayacak,

Ø   506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi çalışmamak ,

Ø   2925 sayılı(TARIM SSK) Kanun kapsamında çalışmamak,

Ø  İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak,

Ø  SGK'dan ve 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak,

Yukarıdaki koşullarda olmayan 18 yaşını doldurmuş olanlar EK/5 sigortalı olabilir.

EK/5  SİGORTALISININ  TARLASI VARSA GELİRE BAKILIR

Kanunun 4-1(b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olup yıllık tarımsal faaliyet gelirleri içindeki kazancının asgari ücretin altına düştüğünü muafiyet belgesi ile belgeleyen sigortalılar yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırına göre belirlenen tutardan az olduğunu(1.273,50 TL.) “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” ile belgeleyenler ek 5. maddeye göre sigortalı olabilirler.

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE TESCİLİ

Tarım işlerinde süreksiz çalışanların “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni  sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmekte olup, bunların sigortalılıkları müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır.

Adi posta veya kargo ile veya SGK'na doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin SGK'na gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi yolu ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecektir.

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

Kanunun ek 5. maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı;

- 4. maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,

- Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,

- Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın sonundan,

- Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

- Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erecektir.

PRİMLERİN HESABI

Kanunun ek 5. maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar için ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak dikkate alınır.

Süreksiz tarım sigortasına müracaat eden sigortalılar, 1.3.2011 tarihinden itibaren 5510/ 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim ödeyeceklerdir.

Bu primin % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.

5510 sayılı Kanunun Ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

1.7.2015-31.12.2015 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre:               42,45 TL x 22 x % 34,5          =          322,20 TL(*),

Aylık kazanç üst sınırına göre:              275,93 TL x 22 x % 34,5        =        2.094,31 TL(*)

ödeyeceklerdir.

SAHİLLERDE YAŞAYAN BALIKÇI TEKNELERİNİN TAYFALARI İÇİN REHBER

Balıkçı teklerinde faaliyet gösterenlerin Tarım Sigortası (Tarım İşçisi) statüsünde Bağlı bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumuna Başvurması ile Sigortalığı başlatılacaktır. Bu anlamda yapılacak işlemler şunlardır,

A- Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alacakları SU ÜRÜNLERİ AVCILIK TESKERİSİ ile,
B- 5510 Sayılı Kanununun EK-5 inci maddesi gereği Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara ait Giriş Bildirgesi Doldurulması,
C- Doldurulan EK-5 Formunun Bağlı Bulunduğu Muhtarlıklardan Tasdik edilmesi,
D- Doldurulan EK-5 Formunun Bağlı Bulunulan İlçe veya İl Tarım Müdürlüğü ve Kooperatif ve Birliklerden tasdik edilmesi,
E- Bu işlemlerden sonra bağlı bulunulan Sigorta Müdürlüğüne başvuruda bulunmak suretiyle sigortalılığı başlamış olur.

(Kaynak: alitezel.com | 07.10.2015)

GÜNDEM