BASINDAN YAZILAR
GSS Testini Örnek Uygulamalarla Değerlendirin / Vedat İlki - MuhasebeTR

GSS Testini Örnek Uygulamalarla Değerlendirin / Vedat İlki

 Genel sağlık sigortalılarının gelir testi işlemleri

 

6552 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanununa geçici 53 üncü madde

eklenmiş olup söz konusu maddede,

 

“60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili

yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden

aybaşından itibaren altı ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası

primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk

ettirilir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında re’sen genel sağlık sigortası

tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış

olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş

olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında

da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile

gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu

yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu bağlamda, geçici 53 üncü madde uyarınca gelir testi yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler

 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında  zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, geçici 53 üncü maddenin Resmi  Gazete’de yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar ) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

 

 

ÖRNEK

 

 

10/5/2012 tarihinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olan ve “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” formu tebliğ edilmediği anlaşılan Ahmet Bey , 10/10/2014 tarihinde ilk defa gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunduğu, vakıf tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde aile içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (60/G-1 gelir seviyesinde) tespit edildiği varsayıldığında, kişiye ait tescil kaydı tescil başlangıç tarihi olan 10/5/2012 tarihinden itibaren (60/G-1) gelir seviyesine göre güncellenecek ve genel sağlık sigortası primleri bu

gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Bu kişinin 10/9/2014 tarihine kadar ödenmiş genel sağlık sigortası primleri varsa iade edilmeyecektir.

 

 

ÖRNEK

21/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 12/4/2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen Ali Bey  gelir testine hiç başvurmaması nedeniyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek primleri 21/3/2013 tarihinden itibaren (60/G- 3) gelir seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha önce hiç ödeme yapmadığı tespit edilen bu kişinin geçici 53 üncü maddeye istinaden 18/10/2014 tarihinde gelir testi yaptırmak için müracaat ettiği ve yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında tespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin primleri tescil başlangıç tarihi olan 21/3/2013

tarihinden itibaren (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

10/09/2014 ve öncesinde gelir seviyesi tespit edilmiş genel sağlık sigortalıları

ile ilgili yapılacak işlemler

 

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin ;

Ø  (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte ve primleri (60/G-3) seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir.

 

Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre;

 

Ø  (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.

 

5510 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinde, gelir testi sonucuna göre belirlenen

gelir seviyesinin tescil başlangıç tarihinden itibaren esas alınacağı öngörüldüğünden, bu

nitelikteki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak

tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

 

Ayrıca yine anılan geçici 53 üncü madde uyarınca gelir testi sonucunun primi

ödenmemiş süreler için uygulanacağı öngörüldüğünden, bu kişilerin tescil işlemleri gelir testi

sonucuna göre güncellenecek ancak, 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası

primlerin iadesi yapılmayacaktır.

ÖRNEK

 

1/5/2012 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 11/5/2012 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen Aycan Bey, 18/2/2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 21/2/2013 tarihinde sonuçlandığı ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının aylık asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin genel sağlık sigortası primleri;

Ø  Gelir testine 6 aylık süreden sonra başvurması nedeniyle aile içindeki kişi başına

düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek 1/5/2012 tarihinden

gelir testinin sonuçlandığı 20/2/2013 tarihine kadar (60/G-3) gelir seviyesi esas alınarak,

Ø  21/2/2013 tarihinden itibaren ise gelir testi sonucuna göre belirlenen (60/C-1) gelir

seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmiştir.

 

Ancak; sigortalının tescil işlemleri Geçici 53 üncü madde hükümlerine istinaden yeniden değerlendirildiğinde, 1/5/2012 tarihinden 20/2/2013 tarihine kadar bu kişi adına tahakkuk eden genel sağlık sigortası primleri için herhangi bir ödemenin olmadığı da dikkate alındığında, gelir testi sonucunda tespit edilen (60/C-1) gelir düzeyi; 21/2/2013 tarihinden itibaren değil, tescil başlangıç tarihi olan 1/5/2012 tarihinden itibaren dikkate alınacaktır.

 

Dolayısıyla bu kişinin genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan primlerinin tamamı ilgili kurumlarca ödeneceğinden, bu kişinin yapılandırmaya esas herhangi bir borcu olmayacaktır.

 

ÖRNEK

 

 

11/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 17/4/2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen Hasan Bey , 21/11/2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 29/11/2013 tarihinde (60/G-1) gelir seviyesinde sonuçlandığı varsayıldığında, kişinin genel sağlık sigortasına ilişkin tescil kayıtlarının incelenmesi sonucunda;

Ø  Mevzuatımızda öngörülen sürenin dışında gelir testine başvuruda bulunması

nedeniyle, aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu

kabul edilerek 11/3/2013 - 28/11/2013 tarihleri arasında (60/G-3) gelir seviyesinin esas

alındığı

Ø  Yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari

ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olmasından dolayı 29/11/2013 tarihinden itibaren ise

(60/G-1) gelir seviyesi üzerinden devam ettiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, genel sağlık sigortası primlerine ilişkin kayıtlarının kontrol edilmesi

neticesinde;

ü  2013/Mart,Nisan,Haziran aylarına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresi içerisinde ödendiği,

ü  2013/Mayıs ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresi dışında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödendiği,

ü  2013/Temmuz ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primin ise 10 günlük süreye isabet eden kısmının ödendiği,

tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, geçici 53 üncü madde uyarınca sigortalının tescil kaydı, tescil başlangıç

tarihinden itibaren (11/3/2013) tespit edilen gelir seviyesi (60/G-1) üzerinden

güncellenecektir.

 

Güncelleme sonucunda daha önceden ödenen dönemler için prim tahakkuku

yapılmayacak olup ödenmeyen dönemler için tespit edilen gelir seviyesine göre prim

tahakkuku yapılacaktır

 

Ayrıca daha önceden ödenen primlerden artan tutarın bulunması halinde ise bu primler iade edilmeyecektir. Dolayısıyla; gelir testi sonuçları primi ödenmemiş sürelere uygulanacaktır.

(Kaynak: alitezel.com | 17.09.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM