BASINDAN YAZILAR
Gazeteciler İçin Neler Değişti? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Gazeteciler İçin Neler Değişti? / Resul Kurt

 Basın emekçileri çoğu zaman zor ve meşakkatli koşullarda görev yapıyor. 25 Ağustos 2015 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Basın Kartı Yönetmeliği ile gazetecilere yönelik  bazı değişiklikler yapıldı. 

Yeni yönetmelikle göze çarpan en büyük değişiklik bekleme sürelerinin kısaltılmasıdır. Bu çok önemli bir yenilik olarak kabul edilebilir. Yine Basın Kartı Komisyonunda basın sektörü temsili genişletildi. 

Çağa uyum sağlanması amacıyla, online başvuru, online mesleki çalışma gönderimi, gazete ve dergi örneklerinin PDF formatında online olarak gönderilmesi ve e-Komisyon oluşturulması gibi yeniliklerin de hukuki zemini Yönetmelik ile sağlanmış oldu. Yapılan değişikliklerden önde gelen bazıları ise şunlardır:

1. Gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken süreleri kısaltıldı. Bekleme sürelerinin uzunluğuna ilişkin uzun zamandır yapılan eleştiriler de böylelikle çözüme kavuşturulacak.

2. Engellilik durumlarını usulüne uygun olarak belgelendiren çalışanlara bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilmesi imkanı sağlandı. 

3. Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilebilmesi imkânı getirildi.

4. Unvan ve kontenjan karmaşasına son verilerek, standart hale getirildi.

5. Basın Kartı Komisyonunun yapısı değiştirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu. Üye sayısı 13’ den 15’ e çıkarıldı. Böylece sektörün her kesiminin Komisyonda daha geniş temsil imkanı bulması sağlandı.

6. Fazla sayıda uluslararası basın mensubunun Türkiye’ de görev yapmaları ve dış dünya ile iletişimin daha güçlü sürdürülmesi amacıyla yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilecek Basın Kartı kontenjanı artırıldı.

7. TRT ve Anadolu Ajansı (AA) bünyesinde Basın Kartı alabilecek unvanlar artırıldı. Yine bu kurumlarda Basın İş Kanunu’na tabi çalışmayan basın mensuplarının da Basın Kartı alabilmelerinin önü açıldı.

8. Basın Kartına uluslararası standartlara uygun olarak 3 yıllık geçerlilik süresi getirildi.

Ancak bu arada bir konuya da dile getirmekte fayda var. Uzun bir süredir sarı basın kartı komisyonu toplanamıyor. 2015 yılında hiçbir gazetecinin basın kartı dosyası görüşülmedi ve bu durum gazeteciler arasında çok fazla şikayete konu oldu. Birçok gazeteci arkadaşımız sarı basın kartı alabilmek için Basın Kartı Komisyonunun toplanmasını bekliyor. Basın kartları verilemediğinden dolayı bu gazeteciler için emeklilik primleri de normal şekilde veriliyor ve bu gazeteciler için mesleki ihtiyaç dışında ayrıca emeklilik açısından da mağduriyetler doğuyor.

Umarız en kısa zamanda Basın Kartı Komisyonu toplanarak ilgili dosyaları görüşür ve gazetecilerin bu mağduriyetleri giderilir.

Sel mağdurlarının vergi ve sigorta borçlarında erteleme

Artvin’ in Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde meydana gelen sel felaketi ülkemizde derin üzüntülere sebep olmuştur. Halen yaşamı normalleştirme çabaları devam etse de bu çabaların hemen sonuç vermeyeceği açıktır. “Mücbir sebep” olarak nitelendirilen bu tip durumlarda, kamuya olan bazı borçlar ertelenmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından 24.08.2015 tarihinde meydana gelen sel sebebiyle mücbir sebep hâlinin; 24.08.2015 tarihinde başlaması, 29.02.2016 tarihinde (bu tarih dahil) sona ermesi uygun görülmüştür. Buna göre:

- Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 29.02.2016 tarihine kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme süresinin 14.03.2016 günü sonuna kadar, bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresinin 21.03.2016 günü sonuna kadar,

- 2015 yılına ilişkin olarak basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin 25.03.2016, bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna kadar,

- Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 29.02.2016 tarihine kadar verilmesi gereken Bildirimlerin verilme süresinin 14.03.2016 günü sonuna kadar,

- Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden önce tahakkuk edenler ile mücbir sebep süresi içerisinde tahakkuk edecek olanlardan vadesi mücbir sebep süresi içerisine rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna kadar,

- 24.08.2015 tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep süresi içerisine rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

- 2015 yılı 3 üncü ve 4 üncü geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecek,

- 2015 yılına ilişkin olarak 01.03.2016-25.03.2016 tarihleri arasında verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi, kanuni süresinde verilecek ve tahakkuk edecek vergi kanuni süresinde ödenecek,

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannamelere istinaden tahakkuk eden/edecek özel tüketim vergisi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Söz konusu ilçeler dışındaki ilçelerdeki mükelleflerin, durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri de mümkündür.

Mücbir sebep halinde olduğunu ileri süren mükelleflerin müracaatları tetkik edilerek, olaylardan vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede etkilendikleri anlaşılanların durumlarının, mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi ve bu mükelleflerin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinden faydalandırılması mümkündür.

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4/(b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgeler neleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren Uç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerini, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile aferin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üçaylık prim borçlun, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ertelenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından henüz resmi bir detaylı açıklama yapılmasa da, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların da 5510 sayılı Kanunun 91. Maddesi çerçevesinde ertelenmesi söz konusu olacaktır.

Umarız yaralar en kısa zamanda sarılır.

(Kaynak: Star Gazetesi | 29.08.2015)

GÜNDEM