BASINDAN YAZILAR
Evlilik Nedeni İle İhbar Süresi Öne Süren İşveren İş Arama Süresine Uyması Gerekir / Vedat İlki - MuhasebeTR

Evlilik Nedeni İle İhbar Süresi Öne Süren İşveren İş Arama Süresine Uyması Gerekir / Vedat İlki

Son günlerde okurlarımdan büyük bir çoğunluğu evlilik nedeni ile işverenden kıdem tazminatı isterken karşılarına ihbar süresini çalışma şartı ileri sürüldüğünü şikayet ediyorlar.

Bazı işverenlerde ihbar süresinde çalışmamaları halinde kıdem tazminatını ödemeyeceklerini ileri sürdükleri gibi,dayatma ile ihbar süresini çalışmaya zorlamaktalar.

1475/14.MADDESİ KONUYU AÇIKLIYOR

1475/14. maddesinde “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi” işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Net olarak;

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde hiçbir baskı altına alınmadan kendi isteği ile iş akdini sonlandıracağını işverenlere belirtmektedir.

YARGITAY KARARLARI DA BU YÖNDE

Yargıtay, bir Kararı’nda, “dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.”

Yargıtay “İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

Yargıtay kararında da belirtildiği üzere evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiden işveren ihbar tazminatı talep edemez. Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde fesheden kadının işyerinden ayrılmasından sonra başka bir işe girmesi onun kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden kadından işveren ihbar tazminatı isteyemez.

EVLİLİK CÜZDANI YETERLİ

Çalıştığı işyerinde muhatabı olan işverene dilekçe yazarak ekine evli olduğunu gösteren evlilik cüzdanı fotokopisini ekleyerek ilgili birime müracaat edecektir. Müracaat edeceği süre evlendiği sürenden itibaren bir yılı aşmayacaktır.

 

EVLENEN KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALARAK YENİ İŞE GİRMESİNDE ÖDENEN TAZMİNAT GERİ ALINMAZ

Evlenen kadın işçi evlilikten doğan kıdem tazminatını alarak, bir başka firma da çalışmaya başlaması halinde işverenin ödediği kıdem tazminatını geri isteme hakkı Yargıtay kararları ile ortadan kaldırılmıştır.

 T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/10999

Karar No. 2014/16076

Tarihi: 20.05.2014

EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEDE İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİ VERMESİNİN GEREKMEMESİ

EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMA

HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDASININ SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

ÖZETİ: Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece bayan eşe tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde

kullanılmalıdır. Kadın işçinin evlilik öncesinde bu hakkını kullanması da olanaksızdır. Yine evlilik öncesi çeşitli işlemlerin yapılmasının işe devamsızlık noktasında geçerli mazereti oluşturup oluşturmayacağı her bir olay yönünden değerlendirilmelidir.

Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkını kullanması halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğar. Feshin işverence kabul edilmesi gerekmez. Aynı zamanda işçinin işverene ihbar öneli tanıması

zorunluluğu da bulunmamaktadır. Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

 

İHBAR ÖNELİ DAYATMASI YAPAN İŞVERENİ BEKLEYEN TEHLİKELER

İş sözleşmeleri;

                a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,

                b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,

                c) İşi 1,5 yıldan 3  yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

                d) İşi 3  yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,

                Feshedilmiş sayılır.

Bildirim öneli şartı ileri süren işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Evlilik nedeni ile işçisine ihbar öneli dayatması halinde 2-4-6-8 hafta süresine göre günde en az 2 saat iş arama iznini günlük yada ihbar süresine orantılı olarak vermek zorundadır.Buna ait ücreti çalışma süresine göre değerlendirmelidir.Şayet çalıştırması halinde 2 saat iş arama izin süresini 4 saat olarak ödeyecektir.

Kıdem tazminatı süresine ayrıca 2-4-6-8 haftalık çalışma süreleri de eklenecektir.Aylık ücret ve yıllık izin süresinde de dikkate alınacaktır.

İşçinin konuyu Bölge Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerine şikayet konusu yapması halinde ,görevli memurlar tarafından istenen evraklar ,işveren tarafından yerine getirilmemesi durumunda 13.412 TL. İPC  ile karşı karşıya kalırlar.

(Kaynak: alitezel.com | 27.08.2015)

GÜNDEM