BASINDAN YAZILAR
SGK Görevde Yükselme Yönetmeliği Yenilendi Şef Kadrosuna Atanmak İçin Süre Tekrar Arttı / Vedat İlki - MuhasebeTR

SGK Görevde Yükselme Yönetmeliği Yenilendi Şef Kadrosuna Atanmak İçin Süre Tekrar Arttı / Vedat İlki

 30/1/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

22/08/2015 tarihli RG yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

18/04/1999 GÖREVDE BULUNANLARA ÖĞRETİM DURUMLARINDA  AYRICALIK VAR

18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

KİMLER GÖREVDE YÜKSELİR

Yönetmelik kapsamında görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar ve hizmet grupları şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdürü.

2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı.

3) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Uzman, araştırmacı.

c) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

ç) Savunma hizmetleri grubu:

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

e) İdari hizmetler grubu:

1) İcra memuru.

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.

f) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli, aşçı, matbaacı, berber, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı.

ŞARTLAR

 

Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl veya şef kadrosunda en az dört yıl veya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az iki yıl veya APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatistikçi, programcı, matematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog, grafiker, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak; Kurumun mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda şef kadrosunda en az iki yıl veya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az bir yıl veya APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatistikçi, programcı, matematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog,grafiker, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak Kurumda araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az bir yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak.

Hukuk müşaviri kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Uzman, araştırmacı, sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda şef kadrosunda en az bir yıl veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, ayniyat saymanı, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda; istatistikçi, matematikçi veya programcı kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak veya mühendis kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini not dökümü ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile belgelemek.

İcra memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumun muhasebeci, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik şefi, sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant, teknik ressam, ayniyat saymanı, kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunmak.

Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar işletmeni kursunda başarılı olmak, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim mahiyetinde olmayan bilgisayar kursu bitirdiğine dair sertifikası bulunmak veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek

***

YORUM YAPMA AÇISINDAN ŞEF KADROSU ÖRNEK ALINIRAK ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILARAK YENİ YÖNETMELİK OLUMLU OLUP OLMADIĞINI KARARINI SİZ VERİNİZ

**19/08/2007 Tarihli RG YÖNETMELİK

 ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

             1)  Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) İcra memuru, mütercim, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya teknisyen kadrolarında çalışıyor olmak,

             3) En az 3 yıl Kurum hizmeti bulunmak,

**14/08/2010 Tarihli RG YÖNETMELİK

    ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

             2) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru, Mütercim, Teknisyen veya Hemşire kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

**30/01/2014 Tarihli RG YÖNETMELİK

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru,  hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

**22/08/2015 Tarihli RG YÖNETMELİK

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak.

**

2007 Yılı ve 2010 yılı yönetmelikte şart olarak Fakülte ,4 yıllık okul şartı var iken,2014 yılında 4 yıllık fakülte mezun olma şartı yerine iki yıllık okul mezunları için şeflik kadrosu alınması sağlanmıştır.

2007 yılında ; İcra memuru, mütercim, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya teknisyen kadrolarında çalışıyor olmak ve 3 yıl çalışma şartı,

2010 yılında; Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru, Mütercim, Teknisyen veya Hemşire kadrolarında en az 1 yıl Kurum hizmeti bulunmak

2014 yılında; Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru,  hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az 2 yıl hizmeti bulunmak

2015 yılında; Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

2015 yılında Kurumun ibaresi verilerek SGK;

ü  Memur,

ü   Veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

ü  Bilgisayar işletmeni,

ü   İcra memuru,

ü   Mütercim,

ü   Grafiker,

ü  Teknisyen,

ü   Sağlık teknisyeni,

ü   Tekniker,

ü  Sağlık teknikeri,

ü  Sağlık memuru,

ü   Hemşire,

ü  Şoför,

ü  Ebe,

ü  Laborant,

ü  Teknik ressam

2015 Yılında yayınlanan yönetmelik ile 2007 yılında şef için aranan şart olan 3 yıla tekrar geri dönüldü.2015 yılında ise şef kadrosu için meslekler artırılmıştır.

İnsan Kaynakları açısından kariyer planlamasında 8 yıldır yapılan değişikliklerle birlikte şeflik kadroları için sürelerin artırılması ile birlikte SGK şef olmak isteyenleri mağdur etmiştir.

Bir çok şef artık yönetim kadrolarında yer alma adına 4 yıllık okulu bitirmekle kalmamış,Y,Lisans alanında çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle kariyer planlaması yapılırken şeflerin bir üst makamlara geçmesinde çalışma sürelerinin başarıları ile orantılı olması gerekir.

Bir üst kadro için aranan en önemli sıçrama taşı şeflikten geçtiği için bu sürenin artırılmasını da kurum adına manidar bulmaktayız.

 

ÖZET

ŞEF'LİK, BELİRLİ KADROLARDA GEREKEN ÇALIŞMA SÜRESİ 2 YILDAN 3 YILA ÇIKARILDI

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak.

 

 

(Kaynak: alitezel.com | 24.08.2015)

GÜNDEM