BASINDAN YAZILAR
Memurlar Maaşları İçin Hükümetten Vergi Telafisi Talep Edecek - MuhasebeTR

Memurlar Maaşları İçin Hükümetten Vergi Telafisi Talep Edecek

Yeni toplu sözleşme sürecine hazırlanan memur sendikaları, taleplerini hükümete sunmaya başladı. Bunlar arasında yüksek Gelir Vergisi dilimi nedeniyle yaşanan ücret kayıplarının telafi edilmesi öne çıkıyor. Zam talepleri ise ilk 6 ay için yüzde 6-8 arasında.

Memur ve memur emeklisi 4,5 milyon vatandaşın 2016-2017 dönemine ilişkin yeni ücretlerini ve diğer haklarını belirleyecek toplu sözleşme teklifleri dün Devlet Personel Başkanlığı’na sunuldu.

Enflasyon farkı önemli

En fazla üye sahibi konfederasyon sıfatıyla sözleşmeye imza atacak olan Memur-Sen, 2016 için yüzde 8+8, taban aylığına 150 lira seyyanen zam, büyümenin yarısı kadar refah payı ve enflasyon farkı istedi. 2017 yılı için de, yüzde 7+7 zam, 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 lira ilave ve refah payı+enflasyon farkı talep etti.

Talepler arasında Gelir Vergisi kaynaklı kayıpların telafisi için yıl boyunca yüzde 15 vergi diliminde vergi ödemesi ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanması da var.

Seyyanen net 150 lira

Kamu-Sen ise 2016 için yüzde 10 geçmiş zararları telafi zammı ve 2 bin lira telafi ödemesi, yüzde 6+6 oransal zam ile taban aylığa 100 lira seyyanen artış istedi. Konfederesyon 2017 yılı için de, yüzde 10+10 ve taban aylığına yansıtılmak üzere seyyanen net 150 lira zam talebinde bulundu.

İşçi zammını hatırlattı

Dün toplantı düzenleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş ve ücretlerde enflasyon oranında artış yapılmasının sıfır zam demek olduğunu ifade ederek, seçim öncesi kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine atıf yaptı.

2016 için ortalama maaş artışı 681 lira

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ge­nel Mev­zu­at Sek­re­te­ri Meh­met Özer, "Ma­li ta­lep­le­ri­miz; 2016 yı­lı için en dü­şük de­re­ce­li me­mur ma­aşı­na te­la­fi zam­mı, re­fah pa­yı gi­bi öde­me­ler da­hil ol­mak üze­re 583,43 li­ra; or­ta­la­ma me­mur ma­aşı­na ise 680,77 li­ra zam içe­ri­yor" de­di.

Me­mur-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ali Yal­çın da, ma­li hak­lar­la il­gi­li ta­lep­le­ri be­lir­ler­ken hiç­bir şe­kil­de Ma­li­ye, Ha­zi­ne ve Mer­kez Ban­ka­sı­’nın or­ta ve uzun va­de­li he­def­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­dık­la­rı söy­le­di. Yal­çın, “Çün­kü bu ku­rum­la­rı­mı­zın he­def­le­ri tut­mu­yor" de­di.

En düşük memura yüzde 28,89 zam

Me­mur-Se­n’­in tek­li­fi ile en dü­şük dev­let me­mu­ru maa­şı olan 15/ 1’de hiz­met­li kad­ro­sun­da­ki be­kar bir me­mu­run 1 Tem­muz 2015 iti­ba­riy­le 1974 li­ra olan ma­aşı­nın 1 Ocak 2016 iti­ba­riy­le yüz­de 19,34 zam ile 2 bin 356 li­ra­ya çık­ma­sı is­te­ni­yor. En dü­şük me­mur ma­aşı­na is­te­nen zam 1 Tem­muz 2016 iti­ba­riy­le de 2 bin 732 li­ra ola­cak. Böy­le­ce 2016 yı­lı­nın ta­ma­mın­da en dü­şük me­mur maa­şı için is­te­nen zam, re­fah pa­yı 2015 için yüz­de 2, 2016 için ise he­sa­ba ka­tıl­mak­sı­zın yüz­de 28,89 ola­rak be­lir­len­di.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 29.07.2015)

GÜNDEM