BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücretliye Vergi Konusunda Zengin Muamelesi Yapılıyor - MuhasebeTR

Asgari Ücretliye Vergi Konusunda Zengin Muamelesi Yapılıyor

 Asgari ücretlinin aldığı ücret bugün itibariyle 51 lira zamlandı. Ancak bu zamla birlikte Gelir Vergisi turarı aralık ayında 12 bin lira olan sınırı geçeceği için bir üst dilimdem hesaplanacak ve o ay maaşını 31 lira eksik alacak.

As­ga­ri üc­ret bu­gün­den ge­çer­li ol­mak üze­re 1000 TL 54 ku­ruş ola­rak uy­gu­la­na­cak. Böy­le­ce 5 mil­yon as­ga­ri üc­ret­li­ye yı­lın ikin­ci ya­rı­sı için ya­pı­lan zam tu­ta­rı 51 TL 47 ku­ruş ola­cak.

Yelda ATAÇ- BUGÜN GAZETESİ

Zam­mı 5 ay bo­yun­ca bu tu­tar­da ala­cak olan as­ga­ri üc­ret­li, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın ver­gi dü­zen­le­me­si ne­de­niy­le ara­lık ayın­dan iti­ba­ren üst ver­gi di­li­mi­ne gi­re­ce­ği için öde­di­ği Ge­lir Ver­gi­si tu­ta­rı 31 TL 13 ku­ruş yük­se­le­cek. Böy­le­ce Tem­mu­z’­da ge­çer­li olan 51 TL 47  ku­ruş­luk zam­dan ge­ri­ye yıl ­so­nu iti­ba­riy­le 20 TL 34 ku­ruş ka­la­cak.

273 li­ra­sı ver­gi­ye gi­di­yor

As­ga­ri üc­ret 1 Tem­mu­z’­dan iti­ba­ren As­ga­ri Ge­çim İn­di­ri­mi da­hil ol­mak üze­re net 949 TL 7 Ku­ru­ş’­tan 1000 TL 54 ku­ru­şa yük­se­le­cek. Böy­le­ce yüz­de 5 zam ala­cak olan 5 mil­yon as­ga­ri üc­ret­li­nin brüt üc­re­ti 1273 TL ola­cak.

2016’da da de­vam ede­cek

2016 için ye­ni­den ver­gi di­li­mi sı­nır­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek olan Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, üst sı­nı­rı ge­çen yıl ol­du­ğu gibi, ça­lı­şan­dan da­ha faz­la ver­gi al­mak için az mik­tar­da ar­tı­rsa bile, as­ga­ri üc­ret­li faz­la Ge­lir Ver­gi­si ver­me­ye de­vam ede­cek.

Zengin muamelesi görecek

1 Tem­muz iti­ba­riy­le 51 TL 47 Ku­ruş zam ala­cak olan as­ga­ri üc­ret­li, kü­mü­la­tif ola­rak ar­tan brüt tu­ta­rı üze­rin­den ya­pı­lan he­sap­la ara­lık ayın­da yıl­lık 12 bin TL olan sı­nır ver­gi di­li­mi­ni aşa­cak.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın se­ne ba­şın­da yap­tı­ğı dü­zen­le­me ne­de­niy­le as­ga­ri üc­ret­li al­dı­ğı 1000 TL ay­lık net ma­aş ile üst ver­gi di­li­mi­ne da­hil edi­le­cek. Bu du­rum­da 51 TL 47 ku­ruş zam alan as­ga­ri üc­ret­li, 31 TL 13 ku­ruş faz­la Ge­lir Ver­gi­si öde­ye­ce­ği için tem­mu­z’da 1000 TL’­ye çı­kan net maa­şı ara­lı­kta 970 TL’­ye ine­cek.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 01.07.2015)

GÜNDEM