BASINDAN YAZILAR
Memuriyet Mahallinde Harcırah Nasıl Alınır? / Bünyamin Esen - MuhasebeTR

Memuriyet Mahallinde Harcırah Nasıl Alınır? / Bünyamin Esen

 Bursa’dan okurumuz Emin Tekpınarlı soruyor: “Bünyamin bey, bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bazen acil işler çıktığında taksiye binmek zorunda kalıyoruz, bizim personel servisi taksi paralarımızı ödemiyor, cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Bu doğru mudur? Bizim harcırah hakkımız yok mu? Personel’in bizim taksi paralarımızı ödemesi gerekmez mi? Sonuçta devletin işini yapıyoruz.”

Sayın okurum, memurların görevleri ile ilgili olarak yaptıkları seyahatlerde hangi ödenekleri alabilecekleri Harcırah Kanunu ile belirlenmiş durumda.

Harcırah Kanunu bir yerden başka bir yere ister tayin sürekli olarak isterse de geçici olarak gidin hangi harcırah ve ödemeleri alabileceğinizi ayrıntılı olarak tanımlıyor.

Sizin sorduğunuz husus olan görev yeri içerisinde gezilerek yapılan işlerde hangi ödemelerin yapılacağı da bu kanunda ayrıntılı olarak tanımlanmış bulunuyor. Kanuna göre seyyar vazife yapan memurların durumu ile arada bir iş çıkınca bir yerlere giden memurların durumu farklı.

Pek çok memuru yakından ilgilendiren bu ayrıntılı konuyu ayrıntılı olarak açıklayalım.

Gezerek Görev Yapanlara Özel Düzenleme Var

Öncelikle şunu belirtelim, Harcırah Kanunu görevlerini ofiste oturarak değil de dolaşarak yapan memurlar için bazı özel düzenlemeler yapmış bulunuyor.

Buna göre memuriyet mahalli içerisinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta dağıtıcısı, evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmemekte.

Bu gibi kişilere, Harcırah Kanunu kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart veriliyor. Böylece memurların bu kartı kullanarak toplu taşıma araçlarından faydalanması sağlanmakta.

Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca belirleniyor.

Seyyar Çalışan Memurların Durumu

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dâhil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere de gündelik ve yol masrafı ödenmez.

Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilmekte.

Öte yandan, takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca belirlenen diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanıyor.

Fiilen arazi üzerinde çalışanlar ne olacak?

Kanun bazı memurlar için özel düzenleme yapmış bulunuyor.

Buna göre aşağıda sayacağımız memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dâhil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenmekte. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenmekte.

Bu kapsamdaki memurlar şunlar:

1- Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli.

2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.

3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri.

4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.

5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel.

Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı Nasıl Alınır?

Peki ya memur seyyar görev yapmıyorsa ne olacak?

Diyelim ki memursunuz, normalde dairede çalışıyorsunuz, ama acil olarak bir kamu hizmetinin görülmesi için başka bir yere gitmeniz gerekiyor. Harcırah alabilecek misiniz?

Bu takdirde de şu kural devreye giriyor: Memuriyet mahallî içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden veriliyor.

Buradaki gerçek masraf belgelendirmiş ve gerçekleşmiş masrafı ifade etmekte. Mutat taşıt ise alışılagelmiş olan minibüs, otobüs, tren, tramvay ve metro gibi araçları ifade ediyor.

Ancak acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraflar da yol masrafı olarak ödenmekte.

Memuriyet Mahalli Nedir?

Son olarak memuriyet mahallinin ne olduğunu da açıklamak gerek. Zira bu kavram harcırahın nasıl alınacağını belirlemekte büyük bir önem arz ediyor.

Memuriyet mahalli kavramını Harcırah Kanunu yapmakta…

Buna göre memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerleri ifade ediyor.

Ancak büyükşehirlerde “memuriyet mahalli” kavramı farklı… Malum, ülkemizde otuz büyükşehir belediyesi var.

İşte bu büyükşehirlerde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler “memuriyet mahalli” olarak adlandırılıyor.

(Kaynak: Memur Haber | 22.06.2015)

GÜNDEM