BASINDAN YAZILAR
İşsizlikte Korkutan Tahmin - MuhasebeTR

İşsizlikte Korkutan Tahmin

Ekonomideki kötü gidiş işsizliği olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi martta işsizliğin yüzde 10.7 olacağını tahmin etti. Özellikle sanayi üretimindeki işsizliğin artması endişe veriyor.

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), gelecek hafta ilan edilecek olan 2015 Mart ayı işsizlik oranının yüzde 10,7 olacağı öngörüsünde bulundu. Merkez sanayi istihdamını da 5 milyon 325 bin kişi olarak tahmin etti.

Yelda ATAÇ- BUGÜN GAZETESİ

Bu durumda işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artış gösterecek. İstihdam sayısı da aynı dönem için 30 bin kişi gerilemiş olacak.

Aylıkta kısmi iyileşme

SPM tarafından yapılan çalışmaya göre, Mart 2015 döneminde istihdam oranının yüzde 45, tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12,6 olması bekleniyor. Mart 2014 dönemi ile karşılaştırıldığında, merkezin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde, yıllık dönemde istihdam oranı 0,1 puan düşerken, tarım dışı işsizlik oranı 1 puan artacak.

Şubat 2015 dönemi sonuçlarına göre aylık bazda karşılaştırma yapan merkezin çalışmasına göre ise, işsizlik 0,5 puan, tarım dışı işsizlik 0,6 puan azalmış olacak. Mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise yatay seyrederek yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşecek. İstihdam oranı da yine aylık bazda 0,6 puan artacak. Mart döneminde sanayi istihdamı şubat dönemine göre 26 bin kişi azalacak.
Aylık bazda değerlendirildiğinde işsizlikteki üç aylık artış trendinin sona ereceği beklentisinin aktarıldığı çalışmada, bu “olumlu seyrin” kısmen mevsimsellikten arındırılmış işsizlik verilerine de yansıdığı anlatıldı. Şubatta işgücü piyasalarında baş gösteren iyileşmenin mart dönemi verilerinde daha da güçlenmesinin beklendiği vurgulandı.

Avrupa umut oldu

TOBB ETÜ'nün ça­lış­ma­sın­da, “Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri­nin ya­vaş ya­vaş to­par­lan­ma­ya baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te ih­ra­cat­ta­ki dü­şüş ye­ri­ni ar­tı­şa bı­rak­mış ve mart dö­ne­min­de ih­ra­cat bir ön­ce­ki dö­ne­me gö­re yüz­de 2,4 art­mış­tır. Di­ğer yan­dan, 2014’ün son çey­re­ğin­de, ha­ne halk­la­rı­nın yur­ti­çi tü­ke­ti­min­de mey­da­na ge­len yüz­de 2,2’lik bü­yü­me­nin iş­gü­cü pi­ya­sa­la­rı­na yan­sı­ma­la­rı­nın de­vam et­me­si bek­len­mek­te­dir. Yap­tı­ğı­mız tah­min­ler de bu bek­len­ti­le­ri­mi­zi des­tek­ler ni­te­lik­te­dir” de­nil­di.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 09.06.2015)

GÜNDEM