BASINDAN YAZILAR
İşverenlere Daha Düşük Sigorta Primi Ödeme İmkânı Geldi / Ahmet Arıcan - MuhasebeTR

İşverenlere Daha Düşük Sigorta Primi Ödeme İmkânı Geldi / Ahmet Arıcan

23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iş ve çalışma hayatımızda köklü değişiklikler meydana gelmiştir.


6645 sayılı yasayla sosyal güvenlik hayatımıza gelen en önemli değişikliklerden birisi de, işverenlerin çalıştırdığı işçisinden daha az sigorta primi ödememe kuralının kaldırılması olmuştur. 

Şöyle ki; 5510 sayılı yasanın 80’inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde; sigortalı aynı zamanda işveren ise, işverenin SGK’ya ödeyeceği aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların günlük kazancının en yükseğinden otuz katından az olamaz şeklinde bir kural bulunmaktaydı. 

Yasa maddesindeki bu kuralın anlamı, işveren olan esnaf, tüccar, sanayici veya şirket ortakları, kendi işyerlerinde işçi çalıştırıyorlarsa, kendileri için ödedikleri sigorta primi çalıştırdığı işçisinden az olamıyordu. Örnek olarak; Bay A, bir gıda işletmesinin sahibidir. Bay A, Bağ-Kur’ludur. Bay A, yanında bir de 2500 TL aylıkla gıda mühendisi çalıştırmaktadır. İşte, 6645 sayılı yasadan önce Bay A’nın SGK’ya ödeyeceği sigorta primi, çalıştırdığı gıda mühendisinin maaşından daha az olamıyordu. 

6645 sayılı yasanın 46’ncı maddesiyle, 5510 sayılı yasanın 80’inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük tarihi olarak ta, 01.10.2008 günü belirlenmiştir. 

Yani, 1 Ekim 2008’den beri bütün işverenler artık çalıştırdığı işçisinden daha düşük prim ödeme imkanına kavuşmuşlardır. İşverenlere boş yere maddî külfet getiren bu uygulamanın yürürlükten kaldırılması son derece yararlı olmuştur. 

Özel hastaneler kalp damar ameliyatlarında ilave ücret alamaz

Değerli okurlar, son zamanlarda bu köşemize, kalp ameliyatı yapan özel hastanelerin vatandaşlardan ilâve ücret aldığı şeklinde bilgileri ve sorular gelmektedir. Bilindiği üzere, kalp ameliyatları paket fiyat ile SGK tarafından karşılanmaktadır. Yani hastaneye yatıştan taburcu edilinceye kadar geçen süredeki, bütün tedavi, alet-edevat, malzeme ve yoğun bakım ile normal oda ücretlerinin tamamını SGK ödemektedir. Bu sebeple, kalp ameliyatı olan hastalardan para istenemez. 

Kalp ameliyatı dışında ilâve ücret alınamayacak sağlık hizmetleri aşağıda açıklanmıştır. 

a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller dolayısıyla sunulan sağlık hizmetleri,

b) Yoğun bakım hizmetleri, 

c) Yanık tedavisi hizmetleri,

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 

d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 

e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, 

f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 

g) Hemodiyaliz tedavileri, 

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnaî sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)

(Kaynak: Yeni Asya | 25.05.2015)

GÜNDEM