BASINDAN YAZILAR
Seçim Öncesi Son Torbadan Çalışan ve Emeklilere Neler Çıktı? - 3 - / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Seçim Öncesi Son Torbadan Çalışan ve Emeklilere Neler Çıktı? - 3 - / Şevket Tezel

 Bugün de 6645 sayılı son Torba Kanunun çalışma yaşamına getirdiklerini ele almaya devam edeceğiz.

Trafik Kazalarında Sağlık Yardımı Sınırlandırılıyor

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın “genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde” SGK tarafından karşılanacak.

Eklenen yeni fıkra ile artık, SGK, bu kapsama girenler yönünden genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmetlerine ilave sağlık hizmetlerini belirleyecek, protez ve ortezler için farklı birim fiyatı tespit edebilecek. Bu sağlık hizmetleri sağlık uygulama tebliğindeki istisnai sağlık hizmetleri kapsamına dâhil edilmeyecek.

Gece Çalışması Esnekleşiyor

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konuyor, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabiliyordu. 6645 sayılı Kanunla, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabileceğinin önü açılmış oldu.

14 Yaş altı çocuklara sınırlı alanlarda çalışma izni

4857 sayılı İş Kanununa göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak, ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabiliyorlar.

6645 sayılı Torba Kanunla 14 yaşını doldurmamış çocukların da bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilmelerinin önü açılıyor.

Ecnebi Sigortalılar için GSS Priminde İndirim

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında

ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar için uygulanan prim oranı yüzde 13,5 'tan yüzde 5,5'a düşürülüyor. Bu %12,5'u GSS primiyken bu oran %4,5'a düşürülüyor.

Ana-Babaya Aylık Kolaylığı Hakkında Genişleme

Soma Maden Kazasında vefat eden işçilerden dolayı anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaması kuralı ve ölen işçilerin SGK’ya olan borçlarının silinmesi hakkı Ermenek Maden kazasına kadar uzatılarak onlar da kapsama alınıyor.

Özel Banka Sandıklarının Devri Başka Bahara Kaldı

Özel banka, sigorta, borsa  sandıklarının SGK'ya devri bugüne kadar ertelenmişti, 6645 sayılı Torba Kanunun 51 inci maddesiyle getirilen " 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar" hükmü kapsamında bu sefer belirsiz bir tarihe erteleniyor.     

 

Yurtdışına Gönderilen Öğrencilerin Borçlanma Hakkı

1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup geçici 4 üncü madde kapsamında çalışmaya devam edenler; yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının tamamını veya bir bölümünü 2012 yılında çıkartılan kanunla üç ay içinde başvuru yapmak kaydıyla borçlanabiliyorlardı. 6645 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklikle süre sınırı kaldırıldığından bu kapsamdakiler diledikleri tarihte başvuru yaparak borçlanma hakkından faydalanabilecek.

(Kaynak: alitezel.com | 14.04.2015)

GÜNDEM