BASINDAN YAZILAR
Akademik Personelin İstifa Sonrası Dönüş Hakları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Akademik Personelin İstifa Sonrası Dönüş Hakları / Şevket Tezel

 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununda öğretim elemanlarının; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ile uzman çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluştuğu belirtiliyor. 

Öğretim görevlilerinin ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanmaları mümkün bulunuyor. Bunun yanında kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak da istihdam edilebiliyorlar.

Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlilerinin en çok iki yıl süre ile atanması; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda fayda görüldüğü takdirde aynı yöntemle yeniden atanmaları da mümkün.

Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona eriyor ise de bunların yeniden atanmaları da mümkün bulunup bu takdirde ilk atama usulü uygulanması gerekiyor.

Öğretim Görevlilerinin Yeniden Atanması

İlgili Yasada öğretim görevlilerinin görevden ayrılıp yeniden dönmeleri için gerekli koşullar da öngörülmüş bulunuyor.

Bakan veya Vekil Olan Akademisyenlerin Dönüşü

Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenlerin, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla müracaatları halinde 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönmeleri mümkün.

İstifa Eden Akademisyenlerin Dönüşü

Keza Yükseköğretim kurumlarından mahkeme veya disiplin kararlan ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri müracaatları üzerine 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönmeleri de mümkün.

YÖK’ten ve Üniversitelerden Kurumlara Dönüş

Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, rektör ve dekanlıklara, yükseköğretim kurumları ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, görevini tamamlayarak yeniden seçilmeme sebebiyle ayrılanların bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılması gerekiyor

2547 sayılı Kanundaki atama hükümlerinden görüleceği üzere akademik personel için yeniden atamada görevden ayrılış sebebine bağlı olarak herhangi bir bekleme süresi öngörülmüyor.

Yani 657 sayılı Kanun kapsamındaki memuriyetten çekilmeden sonraki yeniden memuriyete dönüşlerde aranan ve çekilme biçimine göre altı ay, 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olarak öngörülen bekleme süresi akademik personel için geçerli bulunmuyor.

Dolayısıyla 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken istifa eden bir akademik personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya atanmasında da, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışırken istifa etmiş veya müstafi sayılmış kişilerin akademik unvanlı kadrolara yeniden atanmalarında da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerinin uygulanması gerekmiyor. 

ALES’ten Muafiyet Hakkı

İlgili Yönetmeliğe göre doktorasını tamamlamış olanlar, tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) gerekmiyor.  

(Kaynak: alitezel.com | 05.03.2015)

GÜNDEM