BASINDAN YAZILAR
Nakliyeciye ‘Vergi Affı’ Geldi / Yusuf Keleş - MuhasebeTR

Nakliyeciye ‘Vergi Affı’ Geldi / Yusuf Keleş

 Geçmiş yıllarda nakliye işi ile uğraşırken farklı sebeplerden dolayı işini bırakan fakat bilgisizlik veya ihmalden dolayı vergi dairesindeki mükellefiyetini sona erdirmeyenler, yıllar sonra vergi dairesinden gelen kötü haberlerle sarsılabiliyor.

 

 

 

 Vergi daireleri bir süre beyanname veren mükelleflerin beyanname vermediği dönemleri takdir komisyonlarına sevk ediyor. Takdir komisyonları, nakliyeciyi hâlâ faaliyetine devam ediyormuş sayarak çalışmadığı aylara da kazanç hesaplayarak vergi borçlandırması yapıyor. Bu işlemler yıllar sonra ve geçmiş her ay için yapıldığı için biriken vergi ve cezalar kamyoncuların üstesinden kalkabileceği rakamları kat kat aşıyor.

Gelir İdaresi bu tür durumlar için daha önce çıkardığı iç genelgenin kapsamını yeni bir iç genelgeyle vatandaş lehine olarak genişletti. Aşağıdaki durumlardan birisi ile karşı karşıya kalan nakliyeciler durumlarını ispat etmeleri halinde vergi dairesinde biriken borçlarını sildirebilecek.

Nakliyecilik faaliyeti ile uğraşırken aracını hurdaya ayırmak isteyen fakat kullandıkları taşıtların üzerinde haciz veya ihtiyati haciz bulunduğundan dolayı söz konusu taşıtları resmi yoldan hurdaya ayıramayanlar,

Araçlarını gayri resmi yoldan hurda vaziyette satan, araçları hurda vaziyetteyken parçalanarak kaybolan veya buna benzer gerekçelerle kullanılamaz durumdaki taşıtlarla ilgili olarak hurda belgesi alınmasında ve söz konusu taşıtların kullanılamaz hale geldiği tarihin tespitinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ticari faaliyetlerine devam etme imkânı bulunmamasına rağmen mükellefiyet kayıtları devam edenler,

Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan kamyon, TIR gibi taşıtların savaş, iç savaş vb. durumların yaşandığı ülkelerde kullanılamaz hale gelmesi veya çeşitli sebeplerle ilgililerin tasarrufundan çıkması durumlarında, mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi hususlarında problemler yaşayanlar,

Nakliyecilikte kullanılan taşıtların veraset suretiyle intikal yoluyla mirasçılara devredilmesi halinde, kendisi birer ticari işletme addolunan kamyon, otobüs gibi taşıtlar sebebiyle yeni malikler için geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilmektedir. Bu durumda olup da vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyetlerine son verdirmediği için mağduriyet yaşayanlar,

Veraset suretiyle intikalle devrolunan ancak ticari faaliyette kullanılmayan taşıtların haciz nedeniyle satılamaması, trafikten çekilememesi veya hurdaya ayrılamaması durumlarında, mükelleflerin kayıtlarının terkin edilmesinde sorun yaşayanlar,

Araçlar kullanılamaz duruma gelmişse...

Nakliyecilikte kullanılan araçların eskimesi veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme veya benzeri durumlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda araçların sahiplerinin başvurusu üzerine bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurulması gerekiyor.  Araçlarının kullanılmaz durumda olduğundan bahisle işi bırakma bildiriminde bulunan mükelleflerin işi bırakmaya ilişkin dilekçe ile birlikte ilgili trafik şube veya bürolarından alacakları hurdaya ayrıldığına ilişkin belgenin eklenmesi gerekmekte.

Eskiden hurda belgesi alınamaması durumunda bilirkişi veya inceleme elemanı bu aracın öteden beri kullanılamaz olduğuna ve dolayısıyla mükellefiyet tesis edilmemesine veya tarh edilen vergilerin silinmesine karar vermişse mükelleflerin sorunları çözülmüş oluyordu. Ancak, bilirkişi ve vergi incelemesi artık gerekmiyor. Artık mağduriyet yaşayan nakliyeci talebi üzerine vergi dairelerinin aşağıdaki araştırmaları yapıp vatandaşların mağduriyetlerini gidermesi gerekiyor. Vatandaş bu sıkıntılardan erken kurtulmak isterse;

Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanıp-uygulanmadığının,

Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş herhangi bir trafik idari para cezası karar tutanağının bulunup bulunmadığının,

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığının,

Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedenleriyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılıp yapılmadığının,

Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışıp karışmadığının,

Söz konusu taşıtla faaliyette bulunmak üzere ilgili kuruluşlardan faaliyet türüne uygun yetki belgesi (K1, K2 vb.) alınıp alınmadığının veya belge yenilemesi yapılıp yapılmadığının,

Söz konusu taşıtla ticari faaliyette bulunulduğuna dair herhangi bir tutanak, yoklama veya benzeri bir belge (yol denetim ekiplerince yapılan tespit vb.) bulunup bulunmadığının, belgelerini toplayıp vergi dairesine müracaatla kaydını ve birikmiş borçlarını sildirebiliyor.

 

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 24.02.2015)

GÜNDEM