BASINDAN YAZILAR
Basit Usul Vergi Beyanı (1) / Engin Malay - MuhasebeTR

Basit Usul Vergi Beyanı (1) / Engin Malay

 Geliri, sadece Basit Usul'de tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler için beyanname verme süresi 1 Şubat 2015 tarihinde başladı.

Beyan ve beyanname konusuna geçmeden önce Basit Usul mükellefiyet ile ilgili bilgileri hatırlayalım:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46’ıncı maddesinde; “47 ve 48’inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.” der ve devam eder.

Şimdi 46’ncı maddede bahsi geçen 47 ve 48’inci maddeleri sizlerle paylaşalım.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları (Md.47)

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedelinin toplamının; büyükşehir belediye sınırları içinde; 2014 takvim yılı için 5.500 TL, diğer yerlerde 3.800 TL’yi aşmaması.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları (Md.48)

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının; 2014 takvim yılı için 77.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 110.000 TL’yi aşmaması.

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının; 2014 takvim yılı için 38.000 TL’yi aşmaması.

3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının; 2014 takvim yılı için

77.000 TL’yi aşmaması.

Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı bentlerde yazılı hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapan mükelleflerin 2015 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2014 tarihi itibariyle 287 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Devam edecek.

(Kaynak: Gazete Yenigun | 11.02.2015)

GÜNDEM