BASINDAN YAZILAR
İstirahatli İşçi İşten Çıkarılır Mı? / Ersin Umdu - MuhasebeTR

İstirahatli İşçi İşten Çıkarılır Mı? / Ersin Umdu

 Okurumuz Naci Kaya gönderdiği mailinde, iş yerinde uzun süredir raporlu olan işçi için ne yapmaları gerektiğini soruyor. Bu şekilde hastalık veya kaza nedeniyle işçinin istirahatli kalması dolayısıyla işe gelememesi halinde iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hususlar 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinde düzenlenmiştir. Bu şekilde haklı nedenle işçinin işten çıkarılması halinde işçiye kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarılabilir.

 

ÜÇ GÜN DEVAMSIZLIK OLMAZ
 

İşçinin istirahatli olduğu dönemlerde işten çıkarılma durumları mevcuttur. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:
 

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlık ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürerse işveren o çalışanın işine son verebilir.
 

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulu’nca saptanması durumunda işveren işçiyi çıkarabilir.
 

KIDEM SÜRESİ ÖNEMLİ
 

c) Yukarıda (a) bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerinde isitirahatli olması, dolayısıyla da işe gelmemesi sebebiyle, işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17’nci maddedeki bildirim (ihbar) sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.
 

Yani daha açık bir anlatımla istirahat süresinin;
 

- İş yerindeki kıdemi altı aydan az olan işçi için sekiz haftayı,
 

- İş yerindeki kıdemi altı aydan bir buçuk yıla kadar olan işçi için 10 haftayı,
 

- İş yerindeki kıdemi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için 12 haftayı,
 

- İş yerindeki kıdemi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için 14 haftayı aşması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar. 
 

d- Doğum ve gebelik hallerinde ise yukarıda belirtilen süreler 74’üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

(Kaynak: Millet.com | 09.02.2015)

GÜNDEM