BASINDAN YAZILAR
Geleneksel Kıdem Fonu Günleri / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Geleneksel Kıdem Fonu Günleri / Sadettin Orhan

 Epey ara­dan son­ra ge­le­nek­sel kı­dem taz­mi­na­tı fo­nu tar­tış­ma gün­le­ri yi­ne baş­la­dı. Ön­ce­ki gün Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın fi­ti­li­ni ateş­le­di­ği tar­tış­ma, yi­ne ça­lış­ma ha­ya­tı­nın gün­de­mi­ne otur­du. Son ola­rak 2013 yı­lı­nı kı­dem fo­nu tar­tış­ma­la­rıy­la ge­çir­miş­tik. Ni­ha­yet sen­di­ka­lar­dan ge­len rest son­ra­sın­da ko­nu ra­fa kal­dı­rıl­mış­tı.  

Ge­çen yı­la So­ma ve de­va­mın­da­ki iş ka­za­la­rı dam­ga vur­muş, kı­dem taz­mi­na­tı­na sı­ra gel­me­miş­tir. İlk fır­sat­ta tek­rar raf­tan in­di, ba­ka­lım bu kez ne ka­dar ko­nu­şa­ca­ğız. Ta­bi­i bu ara­da so­ru­lar yağ­ma­ya baş­la­dı:  

-Kı­dem taz­mi­na­tı kal­ka­cak mı?  

- İş­çi­nin ka­zan­cı-kay­bı ne ola­cak?  

- İş­ve­re­ne ge­ti­ri­si-gö­tü­rü­sü ne­dir?  

- Ne za­man yü­rür­lü­ğe gi­rer?  

Kes­tir­me­den ce­vap ver­miş ola­lım, hiç­bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­cak. Bir sü­re yi­ne ko­nu­şa­ca­ğız, tar­tı­şa­ca­ğız, bir ne­vi ka­mu­oyu yok­la­ma­sın­dan son­ra yi­ne ra­fa kal­ka­cak. Ya­ni her­kes işi­ne ba­ka­bi­lir. Öte yan­dan son açık­la­nan pa­ket içe­ri­sin­de iş­siz­lik si­gor­ta­sıy­la il­gi­li de ba­zı adım­la­rın atı­la­ca­ğı ifa­de edil­di. Bu ko­nu da kı­dem taz­mi­na­tıy­la ya­kın­dan il­gi­li ol­mak­la bir­lik­te, kı­dem fo­nu çık­sın ve­ya çık­ma­sın, iş­siz­lik si­gor­ta­sı­nın mut­la­ka göz­den
ge­çi­ril­me­si ge­re­ki­yor.

İş­siz­lik si­gor­ta­sı ge­niş­le­me­li  

Hem ya­rar­lan­ma şart­la­rı­nın ağır­lı­ğı hem de öde­ne­ğin dü­şük­lü­ğü öte­den be­ri eleş­ti­ri ko­nu­su ya­pı­lı­yor. Son 120 gün ke­sin­ti­siz ça­lış­ma ve son 3 yıl­da en az 600 gün prim öde­me şart­la­rı­nın yu­mu­şa­ma­sı, ay­rı­ca 960 li­ra olan ta­van tu­ta­rı­nın da yu­ka­rı­ya çe­kil­me­si ge­re­ki­yor. Uma­rız bu ko­nu da kı­dem fo­nuy­la  bir­lik­te ra­fa kalk­maz.  

SSK’yı saydırmak avantajlıdır
 
Soru: Sadettin Bey, ben 1994 yılında SSK’lı olarak özel okullarda öğretmenlik yapmaya başladım.

SSK kapsamında toplam 6521 gün çalışmışlığım bulunmaktadır. Aralık 2014’te MEB’e öğretmen olarak atandım. SSK gün sayımı Emekli Sandığı’na eklemek istediğimde ne gibi avantaj veya dezavantajım olur? Bilgi verirseniz memnun olurum. Nesim K.

Cevap: Değerli okurum, SSK hizmetinizi memuriyete ekletmeniz halinde memuriyet kazanılmış hak aylığınıza ve emekliliğe esas hizmetinize. Emeklilik yönünden zaten emekli aylığı bağlanacağı zaman SGK tarafından hizmet birleştirmesi yapılacaktır. Fakat şimdi talep etmeniz halinde emeklilik yanında, çalışırken özlük haklarınız açısından da faydası olacaktır.
 
Tekrar gelir testi gerekmez
 
Soru: Sadettin Bey, size genel sağlık sigortası (GSS) ile ilgili bir sorum olacak. Ben gelir testi yaptırdım ve borç çıkardılar. Fakat bu arada ikamet adresim değişti ve başka bir şehre taşındım.

Acaba tekrardan gelir testi yapılması gerekir mi? Yapılırsa borç çıkmama veya borcun azalması ihtimali olabilir mi? Serhan S.

Cevap: Değerli okurum, sırf ikamet adresiniz değişti diye yeniden gelir testi yaptırmanız gerekmiyor. Fakat gelir testi yapılırken oturulan ev, evin kira mı yoksa size mi ait olduğu, evin standartları gibi pek çok faktör dikkate alınıyor. Eğer bunlar yönünden bir değişiklik olduysa, yeniden gelir testi yaptırabilirsiniz. Borcunuzun değişip değişmeyeceği bu faktörlere bağlıdır. Şimdiden kesin bir şey söyleyemeyiz.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 30.01.2015)

GÜNDEM