BASINDAN YAZILAR
2015 Yılında İşverenler %10,11 Artış Oranlı İpc Can Yakacak / Vedat İlki - MuhasebeTR

2015 Yılında İşverenler %10,11 Artış Oranlı İpc Can Yakacak / Vedat İlki

 15/11/2014 Tarihli Resmi Gazetenin 29176 sayısında Maliye Bakanlığınca VUK Genel Tebliği (Sıra No:441) yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK  mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre ;

Ø  854 sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

Ø  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İPC

Ø  4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

Ø  5953 sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

Ø  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İPC

Ø  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Uygulanacak İPC

Ø  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre İPC

 

ÖRNEK:

Deniz İş Kanununa Göre ;

Çalıştırmadığı her özürlü için her ay için 3350 TL.

Gemi Adamının Maaşının Bankaya Yatırılmaması Durumunda 2009 TL.

ÖRNEK:

4817 Sayılı Kanununa Göre 2015 İPC

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI 2015 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

8.382

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

836

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

3.351

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

417

 

ÖRNEK:

4857 Sayılı İş Kanununa Göre 2015 İPC

 

 

 

(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL) %10,11

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)

16.765

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

134

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

134

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

134

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

134

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

134

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

555

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.095

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.095

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

153

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

153

Ücret hesap pusulası düzenlememek

555

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

555

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

153

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

271

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

555

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

271

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

271

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

271

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

271

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.479

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

271

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.479

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.479

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.479

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.479

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.479

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.479

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.479

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.479

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

13.412

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

13.412

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

13.412

 

ÖRNEK:

5953 Sayılı Basın İş Kanununa göre gazetecinin maaşının bankaya yatırılmamsı halinde her işçi için 2.511

ÖRNEK:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İPC

6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

 

26/1-a

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması

2.466

 

26/1-b

- Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için

6.167

 

 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

6.167

 

26/1-ç

- İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırılmaması

3.701

 

 

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.551

 

26/1-l

Verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işin yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirilmesi (fiil başka bir suç oluştursa dahi)

12.336

 

26/1-m

- Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması

61.681

 

 

- Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi

98.690

 

 

- ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

98.690

 

26/1-n

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

1.233

 

 

 

ÖRNEK:

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Uygulanacak İPC

Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 862 TL.

Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak 1849 TL.

Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek 6167 TL.

ÖRNEK:

a-Türkiye İş Kurumundan İzin Alan Özel İstihdam Bürolarından;

1-4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi gereği, her bir hizmet akdi için 501 TL

 

b-Türkiye İş Kurumundan İzin Almadan İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyeti Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilerden;

1-İş arayanlardan ücret alan veya menfaat temin edenlere Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 16.765 TL.

c-Türkiye İş Kurumunun İzni Olmaksızın Yurtdışına İşçi Götürme Faaliyetinde Bulunan Firmalardan;

1-Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurtdışına götürenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği 3.351 TL

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul

Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak

uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi

nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

Tebliğ tarihinden itibaren idari para cezasının 15 gün içerisinde ödenmesi halinde idari para cezasından ¼ oranında (% 25) peşin ödeme indirimi uygulanır.

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir.

(Kaynak: alitezel.com | 26.12.2014)

GÜNDEM