BASINDAN YAZILAR
2015 Zamlarından Etkilenmek İstemeyen Sigortalılar Borçlanma İçin Sayılı Günler Kaldı / Vedat İlki - MuhasebeTR

2015 Zamlarından Etkilenmek İstemeyen Sigortalılar Borçlanma İçin Sayılı Günler Kaldı / Vedat İlki

 5510/41'inci Maddesi ile Borçlanma Esasları Belirlenmiştir.

ÜÇ ÇOCUĞA KADAR DOĞUMA BORÇLANMA
Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,
SSK.Bağ-Kur,Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,
ASKERLİK ve YEDEKSUBAY HAZIRLIK SÜRELERİ
Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
MEMURLARIN AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ
4-1(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
DOKTORA SÜRESİ
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal
doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
AVUKATLARIN STAJ SÜRESİ
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
GÖZALTI SÜRESİ
Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
GREV SÜRESİ
Grev ve lokavtta geçen süreleri,
HEKİMLERDE FAHRİ ASİSTANLIK SÜRESİ
Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
SEÇİMLERDE İSTİFA EDENLER
Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden
ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN EKSİK KALAN SÜRELERİ
Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
1416 SAYILI KANUNA GÖRE YURTDIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞI ÖĞRENİM SÜRELERİ
Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. Kısmi Süreli borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.
BORÇLANMALAR BİR AY İÇİNDE ÖDENİR
Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri
hizmetten sayılmaz.
BORÇLANMALAR SİGORTALILIK SÜRESİNİ GERİYE ÇEKER
Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde,
sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
TAHSİSDE BORCUN ÖDENMESİ
Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.
YURTDIŞI SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI:
3201 Sayılı Kanununa göre borçlanma yapmak isteyenler SGK müracaat ederlerse kazançlı çıkacaklardır.
3 ay içinde borçlarını ödemeleri gerekecektir.
31.Aralık günü mesai bitimine kadar borçlanma başvurusunda bulunanlar SPEK artıştan etkilenmeyecektir.
Hizmet borçlanmasına ilişkin taleplerini ;
1.)Örneği SGK'ca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgesi ,
2.) Formu temin edemeyenler borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile SGK'na yapılır.
Başvuruyu bizzat yada PTT adi posta sistemi kullanılmamak üzere ,iadeli taahhütlü, taahhütlü , APS , PTT Kargo ,PTT Alo Post ile gönderilmesi halinde SGK evrak kayıta işlenme tarihi olarak 31/12/2014 olacağından gelecek SPEK artışından etkilenme olmayacaktır.
5510 sayılı Kanunun 01/10/2008 tarihinden önce veya sonra geçen ,5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin borçlanılması için 5510sayılı Kanun veya mülga (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) Banka ve Borsa Sandıklarına sosyal güvenlik kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterli olmaktadır.
Primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. Bir ay içinde ödenen tutara isabet eden süre geçerli sayılır. Tebliğ edilen borcunu süresi içinde ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.
Yurtdışı Borçlanma yapacaklarda 30/12 /2014 tarihini dikkat etmeleri gerekiyor.
SONUÇ:
31/12/2014 Tarihine kadar borçlanma yapacaklar acele etmeleri halinde SPEK gelecek artış oranından etkilenmeyecekler.
Borçlanmanın Günlüğü Taban:12,10 TL.
Borçlanmanın Günlüğü Tavan:78,62 TL.
Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır.

Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

5510/41 Maddesine gore“Borçlanma Talep Dilekçesi” borçlanma yapılacaktır.

Borçlanma için SGK şahsen yada 31/12/2014 süre azaldığı için resmi posta esaslarına gore yapılacaktır.
5510/41 göre borçlanmaların 1 ay içinde ödenmesi,3201 göre Yurtdışı Borçlanma 3 ay içinde ödeme yapılacaktır.

Hatalı borçlanmalar SGK tarafından iade edilmektedir.

(Kaynak: alitezel.com | 07.11.2014)

GÜNDEM