BASINDAN YAZILAR
KDV İadelerinde Hızlandırılmış Sistem (HİS) / Akif Akarca ,Dr.Mehmet Şafak - MuhasebeTR

KDV İadelerinde Hızlandırılmış Sistem (HİS) / Akif Akarca ,Dr.Mehmet Şafak

 Geçen haftaki yazımızda, 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve önceki tüm tebliğleri ortadan kaldıran ve daha önceki düzenlemeleri tek bir tebliğ şeklinde toplayan “KDV Genel Uygulama Tebliği”nde yer alan “ Katma Değer Vergisi İadelerinde İndirimli Teminat Uygulaması”na ilişkin açıklamalarda bulunulmuştu. Bugünkü yazımızda da yine aynı tebliğde yer yer alan “KDV İadelerinde Hızlandırılmış Sistem (HİS)” konusundaki düzenlemelere yer verilecektir.

Bu sistem 2008 yılında yayımlanan 109 nolu KDV Tebliği düzenlemeleri kapsamında uygulanmakta iken, yeni tebliğ düzenlemesiyle, kapsama girme ile ilgili tutar sınırları aşağıya çekilerek, daha fazla sayıda mükellefl erin sistemden yararlanması sağlanmaya çalışılmıştır.

HİS kapsamına giren mükellefler

Aşağıdaki şartları taşıyan mükellefl ere talep etmeleri ve yine aşağıda açıklanan belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde defterdarlık) tarafından HİS sertifikası verilecektir.
a) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde;
● Vergi mükellefiyetinin bulunması,
● Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,
● Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
● Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,
b) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;
● Aktif toplamının 200 milyon TL,
● Maddi duran varlıkları toplamının 50 milyon TL,
● Öz sermayesi 100 milyon TL,
● Net satışlarının 250 milyon TL, olması, (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.)
c) Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması,
d) Başvuru tarihi itibarıyla;
● KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
● Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).
Yukarıda belirtilen şartları sağlayan mükellefl erin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı’na/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde kendilerine “HİS Sertifikası” verilecektir.

HİS sertifikası uygulamasına göre iade taleplerinin yerine getirilmesi

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan mükellefl erin KDV iade talepleri (henüz sonuçlandırılmamış olanlar dahil), aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir. HİS sertifikası sahibi mükellefl erin iade talepleri;
● Tutarına bakılmaksızın,
● Teminat, Vergi İnceleme Raporu (VİR) veya YMM raporu aranılmadan yerine getirilecektir.
İade talebi bir standart iade talep dilekçesi ile yapılacaktır. Talep, iade hakkı doğuran işlemin beyanına ilişkin beyanname ve iade talep dilekçesinin verilmiş olması şartıyla, “ilgili belgeler”in ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır. İlgili belgeler; her bir iade hakkı doğuran işleme ait iade talebinin yerine getirilmesi için Tebliğde aranılması öngörülen belgelerdir. Örneğin “mal ihracatı”ndan kaynaklanan iade taleplerinde; standart iade talep dilekçesi, satış faturaları listesi, gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi), ihracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi, İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu belgeleri aranacaktır.

Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak Vergi İdaresinin bilgisayar ortamında sorgulama işlemlerini içeren KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilecektir. Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi veya aranan şartların sağlanması kaydıyla yerine getirilecektir. Mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade edecektir.

Tamamı ibraz edilen belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden vergi dairesince eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde iade talepleri yerine getirilmekle birlikte, bu hususlar belgelerin ibraz edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefe tebliğ edilecek ve mükellefl erin tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde eksiklikleri tamamlamamaları halinde, durum ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na/Defterdarlığa bildirilecektir. Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından gerekçeleri göz önünde tutularak eksikliklerin tamamlanması için mükellefe üç aylık ek süre verilebilecektir. Bu süre sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması halinde belge eksikliğine rağmen iade edilen KDV’nin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemleri incelemeye sevk edilecektir. Belge eksikliğine rağmen iade edilen KDV tutarı kadar nakdi teminat veya banka teminat mektubu verilmemesi halinde HİS Sertifikası da iptal edilecektir. Hakkında “olumsuz rapor” olmaması şartıyla,
- Mükellefle ilgili “olumsuz tespit” ortaya çıkması veya,
- “Olumsuz rapor” bulunanlardan mal ya da hizmet aldığının,
tespit edilmesi halinde; mükellefe durum bildirilecektir. Mükellefin söz konusu mal ve hizmet alımlarını anılan tebliğin (IV/E) bölümü kapsamında izah edememesi durumunda KDV tutarlarının indirim ve iade hesaplarından çıkarılması veya bu tutarlara dört kat teminat göstermesi istenecektir. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının tebliğde belirlenen sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilecektir.

Teminat, tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülecektir. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat Vergi İnceleme Raporu sonucuna göre çözülecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 05.06.2014)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM