BASINDAN YAZILAR
Bu Yıl Ev Alana ‘Emlak Vergisi’ Yok - MuhasebeTR

Bu Yıl Ev Alana ‘Emlak Vergisi’ Yok

 

2014 yılında alınan gayrimenkul için, bu yıl emlak vergisi ödenmeyecek.

Çünkü mükellefiyet, 2015 yılında başlayacak. Ancak, 2014 yılı sonuna kadar ilgili belediyeye “emlak vergisi bildirimi” verilmesi gerekiyor.
2014 yılında sahibi olduğu gayrimenkulü satanlar ise bu yılın emlak vergilerini ödemek zorundalar.

YENİ EVLERE VERGİ AVANTAJI

Konut olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin, inşaatlarının bitimini takip eden yıldan itibaren, “5 yıl” süreyle, “emlak vergilerinin 1/4’ü”, geçici emlak vergisi muafiyetine tabi (Emlak Vergisi Kanunu Md. 5).

DEVRE MÜLKLER, GECEKONDU VE KOOPERATİFLER

Devre mülklerin de emlak vergilerinin ödenmesi gerek. Örneğin, 15 günlük bir devre mülk için hisse oranı 1/24 olacağından, emlak vergisinin hisseye isabet eden kısmı ödenmek zorunda.
Mülkiyeti başkasına (örneğin devlete) ait arsa üzerine gecekondu inşa edip oturanların da konut olarak emlak vergisi ödemeleri gerekiyor.
Kooperatiflere ait konutların emlak vergisi ise, kooperatif tarafından ödeniyor. Konutlar tamamlanıp, tapuları verildiği yıl “emlak vergisi bildirimi” veriliyor. Vergileri yine kooperatif ödüyor. Ancak, takip eden yıldan itibaren emlak vergisi mükellefiyeti başlıyor.

EMLAK VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI

Emlak vergisinde “zamanaşımı 5 yıl”. Ancak, bu süre bildirim dışı bırakılmanın idare tarafından tespitinden itibaren başlıyor. Yani, bildirimde bulunulmayan bir gayrimenkul, idare tarafından 10 ya da 15 yıl sonra fark edilirse, zamanaşımı süresi idare tarafından “öğrenilen tarihte” başlıyor.

Son bir hatırlatma yapalım.
Emlak vergisinde, “pişmanlık” hükümleri uygulanmıyor.

Emlak vergisi bildirimi

Emlak vergisinde, gayrimenkulün edinildiği yılın sonuna kadar ilgili belediyeye bildirilmesi gerek.

BİLDİRİMDE BULUNMAMA CEZASI

Gayrimenkulün edinme tarihi ekim, kasım veya aralık ayı ise, edinme tarihini takip eden üç ay içinde bildirimde bulunulması yeterli. Süresi içinde emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar için vergi belediye tarafından tarh edilir. Buna göre, tarh edilecek vergiye “vergi ziyaı cezası” uygulanır. Bir de “ikinci derece usulsüzlük cezası” var.
Ancak, mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar içinse sadece vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Emlak vergileri iade alınabilir

38 Se­ri No’­lu Em­lak Ver­gi­si Ka­nu­nu Ge­nel Teb­li­ği­’n­de, ge­lir­le­ri mün­ha­sı­ran ka­nun­la ku­ru­lan sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan al­dık­la­rı ay­lık­tan iba­ret bu­lu­nan emek­li­le­rin in­di­rim­li bi­na ver­gi­si ora­nın­dan ya­rar­la­na­bil­me­le­ri için ve­re­cek­le­ri bil­di­rim ne­de­niy­le bir sü­re be­lir­len­me­di­ğin­den söz ko­nu­su uy­gu­la­ma­dan şart­la­rın ger­çek­leş­ti­ği ta­rih­ten iti­ba­ren dü­zelt­me za­ma­na­şı­mı sü­re­si göz önün­de bu­lun­du­rul­mak su­re­tiy­le geç­mi­şe yö­ne­lik ola­rak ya­rar­la­nıl­ma­sı müm­kün­dür.
(Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın 11.04.2011 ta­rih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-258 sa­yı­lı özel­ge­si)

Emlak vergisinde mükellefiyet

SORU: Yeni bir ev satın alıyorum. Aldığım kişi, emlak vergilerini benim ödeyeceğimi söyledi. 2014 yılına ait emlak vergilerini ben mi ödeyeceğim? Nergiz ILGAZ
YANIT: Sizin emlak vergisi mükellefiyetiniz 2015 yılında başlayacak. 2014 yılına ilişkin emlak vergilerini, evi alacağınız kişi ödemeli. Sizin yapmanız gereken yıl sonuna kadar emlak vergisi bildiriminde bulunmak.

Emlak vergisinde geçici istisnalar

- İn­şa­at de­vam eder­ken ta­ma­mı, in­şa­atın bi­ti­min­den son­ra 5 yıl bo­yun­ca 1/4’ü,
- Tu­rizm amaç­lı kul­la­nı­lan bi­na­lar 5 yıl,
- Ge­ri kal­mış böl­ge­ler­de­ki si­na­i iş­let­me­ler 5 yıl, n Or­ga­ni­ze sa­na­yi, sa­na­yi si­te­le­ri ve kü­çük sa­nat si­te­le­ri 5 yıl, n Do­ğal afet ne­de­ni ile ya­pı­lan bi­na­lar 10 yıl em­lak ver­gi­sin­den is­tis­na.

Çöp vergisi

Verginin asıl adı “çevre temizlik vergisi”. Halk arasında “çöp vergisi” olarak biliniyor, 1993 yılından beri toplanıyor. Vergi, su bedeline dahil edilerek tahsil ediliyor.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 08.04.2014)

GÜNDEM