BASINDAN YAZILAR
Birden Fazla İşverenden Ücret Alıp 26 Bin TL Aşanın Beyan Esası / Vedat İlki - MuhasebeTR

Birden Fazla İşverenden Ücret Alıp 26 Bin TL Aşanın Beyan Esası / Vedat İlki

 2013 yılında birden fazla işveren emrinde çalışan kişilerin gelir vergisi beyanname vermesinde süre daralıyor.

 

TEK İŞVERENDEN ÜCRET ALANLARDA BEYANNAME VERMEYE GEREK YOK

Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA

 

Ø  Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 26.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler,

Ø  Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),

Ø  İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

Ø  Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,

Ø  Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.

 

26 BİN TL AŞANLARIN BEYAN ESASI

Ø  Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2013 yılı için bu tutar 26.000 TL‟dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

Ø  Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 26.000 TL‟yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir.

Ø  Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

ÖRNEK 1: Bayan (A), 2013 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret

35.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret

13.000 TL

Üçüncü işverenden alınan ücret

8.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı

Yok

 

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (13.000 + 8.000 =) 21.000 TL ücretler toplamı 26.000 TL‟lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.

ÖRNEK 2: Bay (Ali), 2013 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret

32.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret

23.000 TL

Üçüncü işverenden alınan ücret

16.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı

71.000

 

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (23.000 +16.000 =) 39.000 TL, 26.000 TL‟lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 32.000 TL dahil olmak üzere 71.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ ZAMAN VE YERİ

1 Ocak- 31 Aralık 2013 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin 2014 yılının Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar (1 Mart – 25 Mart) verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir.

Ücret kazançları nedeniyle verilecek beyannameler ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla gönderilebilecektir.

Ø  Takvim yılı içinde ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde ölü namına varislerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.

Ø  Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin, memleketi terkten önceki 15 gün içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunması gerekmektedir.

 

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, resmi tatili izleyen ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilmektedir.

İKİ TAKSİTLE ÖDENİR

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2014 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Birinci taksit 01-31 Mart 2014, ikinci taksit ise 01-31 Temmuz 2014 tarihleri arasında ödenecektir.

Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir.

Hesaplanan vergi;

Ø  Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,

Ø  Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,

Ø  Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

 

ZAMANINDA BEYANNAME VERMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR?

2013 takvim yılı kazançlarına ait olup, 2014 yılında verilmesi gereken beyannamenin beyanname verme süresi içinde verilmemesi durumunda (Elektronik Ortamda Beyanname Vermek Zorunda Olan) mükelleflere, özel usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca veya Vergi İncelemesine Yetkililer tarafından takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Vergi ziyaı cezası iki kat olarak kesilen usulsüzlük cezası ile kıyaslanıp miktar itibariyle en ağırı uygulanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

 

Vergide zamanaşımı süresi 5 yıl olduğu için ,yıllar sonra beyan edilmediği taktirde vergi cezası ile karşı karşıya kalınacaktır.

25/03/2014 tarihine kadar beyannamelerinizi vermeniz gerekecektir.

(Kaynak: Alitezel.com | 20.03.2014)

GÜNDEM