BASINDAN YAZILAR
Bireysel Katılım Yatırımları / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Bireysel Katılım Yatırımları / Osman Arıoğlu

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesine 6327 sayılı kanunun 10 maddesi ile eklenen bir hükümle bireysel katılım yatırımcısı (BKY) teşviki getirilmiştir. Getirilen bu teşvik son derece önemli avantajlar sağlıyor olmasına rağmen muhtemelen birçok müteşebbis tam olarak bilgi sahibi durumunda değildir. Bunda belki teşvikin otomatik işleyen bir yapıda olmaması, Hazine Müsteşarlığı’ndan izin alınması gibi prosedürlere tabi olmasının neden olduğu söylenebilir. Ancak böyle önemli bir teşvikin bazı prosedürlere bağlanmaması da birtakım amaç dışı durumlara neden olabilir. Bu yazının izleyen bölümlerinden görüleceği üzere aranan prosedürler çok da karmaşık sayılmayacaktır.
Getirilen teşvikin temel özelliği BKY lisansına sahip olanların yıllık kazançlarından bireysel katılım yapılabilecek şirket hissesi almak suretiyle yaptıkları yatırım tutarının yüzde 75’i gelir vergisine tabi kazançtan indirilebilir. Şayet yatırım yapılan şirket Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK veya KOSGEB tarafından desteklenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında ise o zaman yatırım tutarının yüzde 100’ü kazançtan indirilebilecektir.

BKY lisansı için gerekli şartlar

Bireysel katılım yatırımcısı olabilmek için gerekli şartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan bir yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmelikte belirlenen ve daha genel diyebileceğimiz lisans alma koşulları şöyledir:
* Takip eden 2 takvim yılında yıllık beyanında yer alan gayrisafi gelir tutarı yıllık 200 bin TL ve üzerinde olmalı.
* Başvuru tarihindeki kişisel serveti tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olmalı.
* Banka veya finans kurumlarında fon veya portföy yöneticisi olarak en az müdür veya dengi pozisyonda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmalı.
* Son 2 yılda yıllık cirosu en az 25 milyon TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi ya da daha üst bir pozisyonda en az 2 yıl çalışmış olmalı.

Yatırım yapma koşulları

* İştirak payları en az 2 tam yıl elde tutulmalıdır.
* Belge geçerlilik süresi içerisinde en fazla 20 ayrı şirkete bireysel katılım yatırımı yapabilirler.
* Her bir şirkete yapılabilecek BKY tutarı 20 bin ila 1 milyon TL arasında olabilir.
* BKY girişim şirketi ile beraber veya mutabık kaldığı bir iş planını Müsteşarlığa sunmak durumundadır. İş planında yapılan değişiklikler bir ay içerisinde Müsteşarlığa bildirilmelidir.
* BKY doğrudan veya dolaylı olarak girişim şirketini kontrol altında tutamaz veya çoğunluk hissesine sahip olamaz. Ancak imtiyazlı paylara sahip olabilirler. Yönetim kurulu dışında idari görev alamaz. Personel olarak çalışamaz. Ücret alamaz.

Yatırım şirketinin özellikleri

* Anonim şirket olmalı.
* BKY’den önceki son 2 yıl net satışları tutarı yıllık 5 milyon TL’den fazla olmalı.
* En fazla 50 çalışanı bulunmalı.
* BKY ile doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi olmamalı.
* Faaliyeti devlet desteği sağlanacak sektörlerde olmalı.
* Payları halka arz edilmiş olmalı.

Ortak yatırım yapabilme durumu

Birden fazla BKY ortak yatırım kararı alabilirler. Bu durumda ortaklardan biri lider ortak olarak seçilebilir. Ortak yatırım kararı alan BKY’ler en fazla 5 yatırımda lider ortak olabilirler. Her bir yatırımda azami ortak yatırım tutarı 2 milyon TL’yi geçemez.

Raporlama ve bildirim

BKY’nin para yatırdığı tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde yatırım aşaması ve nakit dengesine ilişkin şekli yönetmelik ekinde bulunan raporların 6 aylık dönemler halinde Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir.

(Kaynak: İto Gazetesi | 08.03.2014)

GÜNDEM