BASINDAN YAZILAR
Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları / Şevket Tezel

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesine göre görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödenmesi, bunların emeklilik kesenek ve kurum karşılığı tutarlarının da yüzde 50 oranında kesilmesi gerekiyor.

 

 

Görevine iade edilenlerin sosyal güvenliği ve sosyal hakları

 

Bunlardan, soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesine uygun olarak:

 

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenlerin;

 

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenlerin;

 

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanların;

 

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenlerin,

 

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırıldığından açıkta kaldıkları süre içerisinde aylıklarından kesilmiş olan üçte bir aylıklarının da kendilerine ödenmesi gerekiyor. Daha önce ödenmemiş olan yüzde 50 oranındaki emeklilik kesenek ve kurum karşılığı tutarlarının da ödenmek suretiyle hizmetlerinin tamamının fiili hizmetten sayılması gerekiyor.

 

 

 

Görevine son verilenlerin hakları

 

Açığa alındıktan sonra yapılan soruşturma veya yargılama sonucu görevlerine son verilenlerin ise açığa alındığı tarihle görevlerine son verildiği tarih arasında geçen sürenin yarısı emeklilikte fiili hizmet sürelerine eklenmesi gerekiyor.

 

Diğer taraftan, kurumlarınca haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine görevlerine iade edilen Devlet memurlarına “81 nolu Devlet Memurları Genel Tebliği” uyarınca aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir talepte bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesis edildiği tarihten sonraki bütün parasal hakları ödenmesi gerektiğinden aylıkları ödenenlerin bu sürelerinin tamamının fiili hizmet sürelerine eklenmesi gerekiyor.

 

İştirakçilerden emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmesi aylık ödeme şartına bağlı olduğundan açıkta geçen sürelerin tamamının hizmetten sayılabilmesi, aylıklarının ödenmesi ve buna bağlı olarak emeklilik kesenek ve kurum karşılıklarının gönderilmesi şartının birlikte gerçekleşmesi halinde mümkün olabiliyor.

 

 

 

Eski memur- yeni memur iadeleri

 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre “Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstehak bulunanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin yarısı; bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise emeklilik keseneğine esas aylık veya ücretlerinin tamamı emekli keseneğine esas tutulur.

 

Ekim 2008'den sonra 4/c sigortalısı olacaklar için uygulanacak 5510 sayılı Kanun da konuyla ilgili olarak “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınacağını,

 

Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edileceğini,

 

Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri ise, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanacağını,

 

amir bulunuyor.

 

Bu durumdakilerin de primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamlarının kurumlarınca ödenmesi suretiyle bu sürelerinin sigortalılık süresinden sayılması gerekiyor.

 

 

 

 

 

Soru: 09.03.1967 doğum tarihli annemin 11.10.2012 tarihinde sigorta girişi yapıldı. Daha öncesinde çalışmadığı için sigorta girişi olmamıştı. Annem ne şekilde emekli olabilir? Kaç gün prim ödemesi gerekiyor? M.AKALIN

 

Cevap: Sigortalılığı veya emekliliği düşünmekte maalesef anneniz geç kalmış. Gelinen noktada yapılacak şey 5 bin 400 günü doldurarak 62 yaşında emekli olmasıdır. Şayet sosyal güvenlik yasalarında aylık bağlama bakımından birey lehine olumlu bir değişiklik yapılmazsa ikinci olumsuz nokta da alacağı aylığın bugün ödediği prim kadar bağlanacak olmasıdır. Zaten işte tam da bu yüzden sistem düşük olacak emekli aylıklarına katkı olsun diye “Bireysel emekliliğe” teşvik etmektedir.

(Kaynak: Alitezel.com | 24.02.2014)

GÜNDEM