BASINDAN YAZILAR
Vergicilerin Ocak-2014 Gündemi / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Vergicilerin Ocak-2014 Gündemi / Recep Bıyık

 Vergi hukukçularının ve uygulamacılarının bu günlerde gündemini esas olarak iki konu oluşturmaktadır: Yılsonu işlemleri ve geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen bir vergi tasarısında yer alan vergiyle ilgili maddeler.

Aşağıda, birinci konuda birkaç küçük hatırlatma yapılacak, yasama süreci devam eden tasarıda yer alan maddelerin de kısa bir özetine yer verilecektir..

1. Defterlerin yazdırılması

Maliye Bakanlığı, bilgisayar ortamında kayıtların yapılmış olmasını, işlemlerin yasal defterlere kaydedilmiş olarak kabul etmemektedir. Dolayısıyla, bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar yasal defterlere yazdırılmadıkça, defterlere kayıt yapılmış saymamaktadır.

Vergi Usul Kanunu’na göre, defterlerin yazdırılmaması birinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir. Daha da önemlisi, defterlerin yazdırılmaması durumunda, katma değer vergisi indiriminin reddedilmesi riski ortaya çıkmaktadır.

Bu telafisi mümkün olmayan durumla karşılaşmamak için, 2013 yılı yasal defterlerinin bu günlerde yazdırılması unutulmamalıdır.

2. Defterlerin kapanış tasdikleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yevmiye defterinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir.

Yasal defterlerin kapanış kayıtlarının yaptırılmaması defterlerin delil gücünü kaybetmesine yol açabileceğinden önemlidir.

3. Henüz ulaşmamış faturaların temini

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin üçüncü fıkrası gereği, indirim hakkı esas olarak, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı ile sınırlıdır.

Faturanın bir sonraki yıl defterlerine kaydedilmesi halinde, faturada yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağına dikkat edilmelidir.

Bu çerçevede, 2013 yılı faturalarından henüz işletmeye ulaşmamış olanların temini, 2013 yılı yasal defterlerine kaydı, indirim olanağının kaybedilmemesi açısından önemlidir.

4. Faturalarda bulunması gereken bilgiler

Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren 39. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi oluşturma yükümlülüğü varsa tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye henüz uyum sağlayamayanların, bir an önce bu konuda gerekli aksiyonu almaları önerilmektedir.

5. TBMM’de bulunan tasarının vergi düzenlemeleri

26 Haziran 2013 tarihinde TBMM’ye sevk edilen ve başlığı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan tasarı bir süre önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir.

Tasarının TBMM’ye sevk edilen halinde, korumalı iş yeri indirimiyle ilgili üç madde varken, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tasarıya eklenen maddelerle ve tasarıyla birleştirilen çeşitli Kanun tekliflerinde yer alan maddelerle birlikte, tasarıda yer alan vergi uygulamalarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili madde sayısı 12’ye yükselmiştir.

Tasarıda yer alan bu düzenlemeler özetle şunlardır:

• Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik yapılarak, ön ödemeli hat kullanan GSM abonelerinin mobil internet kullanımları sırasında uygulanan yüzde 25 oranındaki özel iletişim vergisinin, faturalı hat kullanan abonelere uygulanan yüzde 5 oranındaki özel iletişim vergisine paralel hale getirilmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir.

• Engelliler Hakkında Kanun’a göre kurulan korumalı iş yerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ünün beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirimi (korumalı işyeri indirimi), ayrıca korumalı iş yerlerinin çevre temizlik vergisinden muaf tutulması öngörülmektedir.

• Bandrollü Ürün İzleme Sistemi getirilmesi, bu sistemin işletilmesi ve sistem içindeki mükelleflerin vergi borcunun daha etkin takibi için Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.

• Nispi olarak hesaplanan karar harcının, tahkim davalarında yüzde elli oranında alınması öngörülmektedir.

• Ar-Ge, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışının katma değer vergisinden müstesna tutulması öngörülmektedir.

• Araçları bizzat kullanamayacak derecede engelli olan ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmak durumunda olan engelliler ile yüzde 90’ın üzerinde engellilik derecesi olan ve seyahat etmek için araçlarına tekerlekli sandalye tertibatı kurdurulmuş olan kişilere ait madde kapsamındaki araçların ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisna tutulmaktadır.

• Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

- Kiralanmasından doğan kazancın,

- Devir veya satışından doğan kazancın,

- Seri üretime tabi tutularak pazarlanmasından doğan kazancın,

- Üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

yüzde 50’sinin kurumlar vergisinden müstesna tutulması öngörülmektedir.

• Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gereken 50 tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

• Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe konmasıyla ilgili yeni bir takvim belirlenmektedir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 24.01.2014)

GÜNDEM