BASINDAN YAZILAR
Kamu-Sen'in Memurlar Araştırmasındaki Acı Gerçek - MuhasebeTR

Kamu-Sen'in Memurlar Araştırmasındaki Acı Gerçek

 Kamu-Sen’in araştırması, kamu görevlilerinin meslek hayatlarını borç ödeyerek geçirdiklerini ortaya koydu. Araştırmaya göre yüzde 97’si borçlu olan memurların yüzde 45.2’si cezai yaptırımla karşılaştı.

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ar-Ge Mer­ke­zi­’nin yap­tı­ğı, ‘Me­mur­la­rın Borç­lan­ma ve Borç Ya­pı­la­rı­’ an­ke­ti­ne, 81 il­de fark­lı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da gö­rev ya­pan 6 bin 606 me­mur ka­tıl­dı. Araş­tır­ma­ya gö­re ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin yüz­de 97’si her ay dü­zen­li ola­rak borç ödü­yor. Me­mur­la­rın yüz­de 34,4’ü­nün ay­lık har­ca­ma­sı 3 bin li­ra­nın üze­rin­de, yüz­de 69,2’si­nin evi­ne ay­lık 3 bin li­ra­nın al­tın­da ka­zanç gi­ri­yor. Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ya­rı­sı­nın (yüz­de 50,5) 5 bin li­ra ile 50 bin TL ara­sın­da bor­cu var.

Yüz­de 35’i tak­sit ak­sa­tı­yor

Dü­zen­li ola­rak borç öde­mek zo­run­da olan ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin yüz­de 62,1’i­nin geç­ti­ği­miz 3 yıl için­de çe­şit­li şe­kil­ler­de bor­cu­nu öde­ye­me­me so­ru­nuy­la kar­şı­laş­tı­ğı gö­rül­dü. Borç­la­rı­nı öde­ye­me­me so­ru­nu ile kar­şı kar­şı­ya ka­lan me­mur­la­rın yüz­de 45,2’si yap­tı­rım­la kar­şı­laş­tı. Söz ko­nu­su ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin yüz­de 35,8’i tak­sit­le­ri­ni ak­sat­tı­ğı için ce­za fai­zi öde­di, yüz­de 7,2’si­nin ban­ka he­sa­bı­na blo­ke ko­nul­du, yüz­de 5,7’si ya­sal yap­tı­rım­la kar­şı­laş­tı ve yüz­de 6’sı hak­kın­da ha­ciz iş­le­mi uy­gu­lan­dı.

En faz­la har­ca­ma ki­ra­ya

Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin zo­run­lu har­ca­ma ka­lem­le­ri için­de en faz­la pa­yı ki­ra ve ko­nut gi­der­le­ri­nin teş­kil et­ti­ği gö­rül­dü. Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan me­mur­la­rın yüz­de 43,2’si en çok har­ca­ma­yı ko­nut, yüz­de 32’si gı­da, yüz­de 12,6’sı ise eği­tim için ger­çek­leş­tir­di­ği­ni be­lirt­ti. Araş­tır­ma­da me­mur­la­rın zo­run­lu har­ca­ma­la­rı için gi­yim­den ve sos­yal har­ca­ma­lar­dan kıs­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

50 bin liradan fazla borç

Araştırmada kamu görevlilerinin yarısının (%50,5) 5 bin lira 50 bin lira arasında borcu olduğu ortaya çıktı. Buna karşın memurların yüzde 20,1’inin borcunun 50 bin liranın üzerinde olduğu sonucuna ulaşıldı. Bir başka deyişle, Türkiye’de her 5 memurdan birinin 50 bin liradan fazla borcu bulunuyor.

Durum içler acısı

Anketin sonuçlarını değerlendiren Konfederasyon Başkanı İsmail Koncuk, “Bu anketimiz kamu çalışanlarının içler acısı durumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Memurlar, başlarını sokacakları bir ev, ailesi için bir araba alabilmek uğruna hayatlarını ipotek altına alıp yaşamlarını feda etmektedirler” dedi.

Hayat borç ödemekle geçiyor

Memurların yalnızca yüzde 12’sinin borçlarının vadesi 1 yıldan daha kısa iken, yüzde 32,6’sının 1-3 yıl arası, yüzde 30,2’sinin 3-5 yıl arası, yüzde 21,4’ünün 5-10 yıl arası olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre kamu görevlilerinin yüzde 84,2’si orta ve uzun vadeli borçlu iken ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 3,8’i ise borç-larının 10 yıldan daha uzun bir vadeye yayıldığını ve çok uzun vadeli borçlu olduklarını ifade etti.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 21.01.2014)

GÜNDEM