BASINDAN YAZILAR
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları -2- / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları -2- / Lütfi Köksal

 Aynı yönetmeliğin geçici birinci maddesine göre;

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin geçici hükümler:

1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun mülga ek 5'inci maddesine göre itibari hizmet süresi, 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga 32'nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı kapsamında olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 40'ıncı madde kapsamında bulunmayanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmazlar.

2) 2008 yılı Ekim ayı başına kadar 506 ve 5434 sayılı kanunlara tabi fiilî hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süreleri tabi oldukları kanun hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, 506 sayılı Kanunun mülga ek 5'inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda sayılmayan işlerde 2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmaz.

3) 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32'nci maddesine göre fiili hizmet süresine müstahak görevlerde çalışanların bu görevlerde geçirdikleri süreler Kanunun 40'ıncı maddesi gereğince aranan 3600 günün doldurulmasında nazara alınır.

4) 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32'nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zammı ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonraki fiili hizmet süresi zammı sigortalılık sürelerine eklenir. Ancak, önceki süresi Kanunun 40'ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre sınırlamasından fazla ise önceki süreleri değerlendirilir, sonraki süreler ise değerlendirilmez.

5) 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32'nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammından yararlandırılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınarak, Kanunun 40'ıncı maddesine göre fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olanların fiili hizmet süresi zammı primleri, Kurumca belirlenen sürede tespit edilerek gönderilir. 

Yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre;

Maden iş yerlerinin yer altı veya yer altı münavebeli işleri:

1) Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılardan maden iş yerlerinin yer altı veya yer altı münavebeli işlerinde çalışmaları bulunanların, 2008 yılı Ekim ayı başından önce veya sonra bu işlerde geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması halinde bu çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilir.

2) 2008 yılı Ekim ayı başından sonra maden iş yerlerinin yer altı veya yer altı münavebeli işlerinde çalışmaları bulunan sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 180 gün fiili hizmet süresi zammına tabi olanlar için belirlenen tutardır. 

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 21.01.2014)

GÜNDEM