BASINDAN YAZILAR
600 Bin Taşeron İşçiye Kötü Haber - MuhasebeTR

600 Bin Taşeron İşçiye Kötü Haber

 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hiçbir akrabasının nüfuzunu kullanarak kamuda iş takibi yapmadığını söyledi.

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, 2013 yı­lı mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe so­nuç­la­rıy­la il­gi­li dün yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İz­mi­r’­de­ki li­man yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­na iş ta­ki­bi yap­tı­ğı id­di­asıy­la adı ka­rı­şan ağa­be­yiy­le il­gi­li so­ru­la­ra ya­nıt ve­ren Şim­şek, şun­la­rı söy­le­di:

İn­ce­le­me ta­li­ma­tı verdim

“Bu­gü­ne ka­dar bu ba­kan­lık­la il­gi­li ko­nu­lar­da mev­zu­at ve hak­ka­ni­ye­te ay­kı­rı hiç­bir iş­lem ya­pıl­ma­mış­tır. Ça­lış­ma ar­ka­da­şı­ma de­dim ki: ‘Me­zar­dan ba­bam da­hi kalk­sa gel­se, siz­den ta­lep­te bu­lun­sa yap­ma­yın. Hat­ta bu yet­mez be­ni bil­gi­len­di­rin ki ben ge­re­ği­ni ya­pa­yım. Be­nim po­zis­yo­num açık ve net­tir. Bu ola­yı öğ­re­nir öğ­ren­mez in­ce­le­me ta­li­ma­tı ver­dim. İn­ter­net si­te­le­rin­de, ta­pe­ler­de adı ge­çen şah­sa en ufak bir ay­rı­ca­lık as­la sağ­lan­ma­mış­tır. Hiç­bir uz­laş­ma ya­pıl­ma­mış­tır. 2012’de ta­lep­le­ri var, ye­ri­ne ge­ti­ril­me­miş­tir.”

600 bin taşerona kadro yok

Şim­şek ay­rı­ca, ka­mu­da ça­lı­şan 600 bin ta­şe­ron iş­çi­si­nin dev­let kad­ro­su­na ge­çi­le­ce­ği yo­lun­da­ki söy­len­ti­le­ri de ya­lan­la­dı. Şim­şek, ne ta­şe­ron iş­çi­ler ne de 4/C iş­çi­le­ri­ne yö­ne­lik kad­ro ça­lış­ma­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Şim­şek, son ver­gi zam­la­rı­nı kay­nak top­la­mak için de­ğil ca­ri açı­ğı fren­le­mek için yap­tık­la­rı­nı be­lir­tir­ken, bu yıl da ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de ver­gi­de aşa­ğı ya da yu­ka­rı yön­lü de­ği­şik­lik­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­ledi.

Hanehalkı etkilenmez

Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, kur­da­ki ar­tı­şın enf­las­yo­nu 1,5 pu­an et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği­ni an­cak bu­nun da ge­çi­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bü­yü­me­de olum­suz­luk bek­le­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Şim­şek, va­tan­da­şa et­ki­si­ni ise “Ge­rek al­tın, ge­rek dö­viz mev­du­at­la­rı, ge­rek dö­viz cin­sin­den di­ğer var­lık­la­rı­nı dik­ka­te alır­sak ha­ne­hal­kı­nın kur­da­ki de­ğer kay­bın­dan et­ki­len­me­si söz ko­nu­su de­ğil­di­r” de­di.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 16.01.2014)

GÜNDEM