BASINDAN YAZILAR
İşçilerin Maaşının Yüzde 45'i Vergi - MuhasebeTR

İşçilerin Maaşının Yüzde 45'i Vergi

 TİSK’in tespitlerine göre işverenlerin çalıştırdıkları her bir işçi için ödediği 100 liranın 38,7 lirasına vergi, prim gibi kesintilerle devlete gidiyor. TİSK, ücret üzerindeki yüklerin hafifletilmesini istedi.

Tür­ki­ye İş­ve­ren Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu­’nun (TİSK) “25. Ge­nel Ku­rul Ça­lış­ma Ra­po­ru­” ta­mam­lan­dı. Ra­po­ra gö­re iş­ve­ren­ler ça­lış­tır­dık­la­rı her bir iş­çi için öde­dik­le­ri her 100 li­ra­nın 54,4 li­ra­sı iş­çi­nin ce­bi­ne gi­ri­yor. Bu­na kar­şı­lık 38,7 li­ra ise iş­çi ye­ri­ne dev­le­tin ka­sa­sı­na gi­ri­yor. Ra­por­da bu du­rum, “Dev­le­tin is­tih­dam üze­rin­den al­dı­ğı ver­gi ve prim­le­rin yü­kü iş­çi ve iş­ve­ren açı­sın­dan ağır ol­muş, dev­let iş­çi­nin ge­li­ri­ne yan­sı­ma­yan 45,6 li­ra­nın 38,7 li­ra­sı­na el koy­muş­tu­r” şek­lin­de yer al­dı.

OEC­D’­de yüz­de 26,1

TİSK, üc­ret­ler üze­rin­de­ki ver­gi ve prim yü­kü açı­sın­dan Tür­ki­ye ile 30 üye­li OECD ül­ke­le­ri­ni kar­şı­laş­tır­dı. Bu­na gö­re Tür­ki­ye­’de or­ta­la­ma iş­çi­lik ma­li­yet­le­ri­nin yüz­de 36,9’u ver­gi ve sos­yal gü­ven­lik prim­le­ri­ne gi­di­yor. Bu­na kar­şı­lık bu ke­sin­ti OECD ge­ne­lin­de yüz­de 26,1’de ka­lır­ken AB­D’­de yüz­de 18,7’e ve Ye­ni Ze­lan­da­’da bin­de 6’ya ka­dar dü­şü­yor. Ra­por­da, iş­çi­lik ma­li­yet­le­ri­nin 2000 yı­lın­dan bu ya­na art­tı­ğı da vur­gu­lan­dı. Ra­por­da, iş­çi ile me­mur ma­aş sis­te­min­de dev­le­te ya­pı­lan ke­sin­ti­ler açı­sın­dan uçu­rum­lar ol­du­ğu, me­mur ma­aş­la­rın­dan dev­le­te da­ha az ke­sin­ti ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di. Bu ne­den­le iş­ve­re­nin iş­çi ça­lış­tır­mak için öde­di­ği iş­gü­cü ma­li­ye­ti ile iş­çi­nin ce­bi­ne gi­ren net üc­ret ara­sın­da ya­rı ya­rı­ya fark oluş­tu­ğu ifa­de edi­len ra­por­da, “So­nuç­ta kay­be­den is­tih­dam, ve­rim­li­lik ve eko­no­mi ol­mak­ta­dı­r” tes­pi­ti ya­pıl­dı.

Me­mur­da ke­sin­ti az

Ra­por­da, 2010 iti­ba­riy­le sen­di­ka­lı iş­çi­le­rin iş­ve­re­ne or­ta­la­ma ma­li­ye­ti­nin 4 bin 373 li­ra, or­ta­la­ma net giy­di­ril­miş üc­re­tin de 2 bin 595 li­ra­ya ulaş­tı­ğı, bu üc­ret­le­rin araş­tır­ma gö­rev­li­si ve öğ­ret­men ma­aş­la­rı­nın da­hi üze­rin­de ol­du­ğu­na işa­ret edil­di.

Asgari ücretten vergi alınmasın

Raporda asgari ücretin tespitinde geçmiş enflasyon yerine gelecek hedef enflasyonun baz alınması önerisine yer verilirken, halen 16 yaş için belirlenen düşük asgari ücretin 20 yaşa çıkarılması ve asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin sıfırlanması talep edildi.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 30.12.2013)

GÜNDEM