BASINDAN YAZILAR
Kıdem Tazminatında Taşeron İşçilere 2 Sürpriz - MuhasebeTR

Kıdem Tazminatında Taşeron İşçilere 2 Sürpriz

 Kıdem tazminatında taraflarla uzlaşma sağlayamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilikle ilgili düzenleme hazırlıyor. İşçi sendikaları, taşeron işçisine toplu sözleşme ve kademeli ücret için bastırıyor.

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in iş­çi ve iş­ve­ren sen­di­ka­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­di­ği top­lan­tı­dan kı­dem taz­mi­na­tı­na iliş­kin bir so­nuç çık­maz­ken, ta­şe­ron iş­çi­le­re yö­ne­lik sür­priz ge­liş­me ya­şan­dı.

Öne­ri­miz ka­bul gör­dü

Ge­liş­me­le­ri BU­GÜ­N’­e de­ğer­len­di­ren Hak-İş Baş­ka­nı Mah­mut Ars­lan, ta­raf­lar ara­sın­da uyuş­maz­lık ya­şan­sa da­hi ta­şe­ron iş­çi­ler­le il­gi­li ça­lış­ma­nın de­vam et­me­si­ni Çe­li­k’­ten ta­lep et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Çe­li­k’­e, “İş­çi sen­di­ka­la­rı­nın öne­ri­le­ri­ni dik­ka­te alan bir ça­lış­ma­yı Mec­li­s’­e ge­ti­rin, des­tek­le­ye­li­m” de­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ars­lan, bu öne­ri­le­ri­nin ka­bul edil­di­ği­ni, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’n­da bu yön­de bir ça­lış­ma­nın baş­la­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Top­lu söz­leş­me hak­kı

Ars­lan, ta­şe­ron iş­çi­le­rin ça­lış­ma şart­la­rı­nın dü­zel­til­me­si­ne yö­ne­lik dü­zen­le­me için “top­lu iş söz­leş­me­si­” ve “ka­de­me­li maa­ş” baş­lık­la­rı­nı ta­şı­yan iki öne­ri sun­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Top­lu söz­leş­me ta­lep­le­ri­nin ka­bul edil­me­si ha­lin­de, yet­ki alı­nan iş­yer­le­rin­de ta­şe­ron iş­çi üc­ret­le­ri­nin top­lu söz­leş­mey­le be­lir­le­ne­ce­ği­ni söy­le­yen Ars­lan, bu­nun için Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’n­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Ars­lan, böy­le­ce top­lu söz­leş­mey­le iş­çi­le­re sağ­la­nan zam­la­rın iha­le be­de­li­ne son­ra­dan ila­ve edi­le­bi­le­ce­ği­ni ve dev­let ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan zam­mın öde­ne­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Hak-İş’­in ikin­ci öne­ri­si ise ta­şe­ron iş­çi­le­ri as­ga­ri üc­ret sı­nır­la­ma­sın­dan kur­tar­ma­yı ön­gö­rü­yor. Bu­na gö­re ta­şe­ron iş­çi­le­rin maa­şı eği­tim du­rum­la­rı­na gö­re ka­de­me­li ola­rak yük­se­le­cek. Böy­le­ce en dü­şük eği­tim­li ve ni­te­lik­siz iş­çi­ler as­ga­ri üc­ret dü­ze­yin­de ma­aş alır­ken yük­sek eği­tim­li ve ni­te­lik­li iş­çi­ler as­ga­ri üc­re­tin çok üze­rin­de ma­aş al­ma im­ka­nı­na ka­vu­şa­cak. Bu­nun için de yi­ne İha­le Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­cek.
Tanım değişirse destek vermeyiz

Hak-İş Baş­ka­nı Ars­lan, Ba­kan Çe­li­k’­in iki öne­ri­ye sı­cak bak­tı­ğı­nı, ba­kan­lık bün­ye­sin­de bu iki dü­zen­le­me­nin de için­de ol­du­ğu bir ça­lış­ma­yı baş­lat­tı­ğı­nı be­lir­tir­ken, şöy­le de­vam et­ti: “Böy­le bir dü­zen­le­me­nin di­ğer sen­di­ka­lar ta­ra­fın­dan da ka­bul edi­le­bil­me­si için İş Ka­nu­nu­’nun 2’n­ci mad­de­sin­de­ki ta­nı­mın ke­sin­lik­le de­ğiş­me­me­si ge­re­ki­yor. Ak­si hal­de biz de des­tek ver­me­yiz” de­di.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 23.12.2013)

GÜNDEM